Hotărârea nr. 19/2012

Hotărârea.nr.19 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CentruluiJudeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pe anul 2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 19

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.02.2012;

Analizând raportul nr. 1204 /2.04.2012 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2012 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

A

In temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, pe anul 2012, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

președin™

Aristotel CăncesiContrasemnează, SECRETAR


Maria DumbrăveanuJUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate      CEN JUD RES/ASIS EDU BRAȘOV

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional   65.07.04 - INVATAMANT SPECIAL

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CEN JUD RES/ASIS EDU BRAȘOV

CHELTUIELI

B

4.015.84

1 135,01

956,41

947,92

976,50

CHELTUIELI CURENTE

01

4.015,84

1.135,01

956.41

947,92

976.50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.226.89

904,41

774,16

774,16

774.16

CHELTUIELI SALARIAI.E IN BANI

1001

2.530.13

709,10

607.01

607,01

607.01

SALARII DE BAZA

10.01 01

2.473.13

670,10

598,01

605,01

600,01

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

16,00

12,00

2,00

0,00

2,00

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

31,00

17,00

7,00

2,00

5,00

CONTRIBUȚII

10.03

696,76

195,31

167,15

167,15

167,15

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

526,82

147,77

126,35

126,35

126,35

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

12,76

3,58

3,06

3,06

3.06

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

131,76

36,87

31,63

31,63

31,63

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

3,91

1,06

0,95

0,95

0,95

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

21,51

6,03

5,16

5,16

5,16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

125,98

64,90

16,55

8,06

36,47

BUNURI SI SERVICII

20.01

99,45

52,75

10,57

8,06

28,07

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

8,00

4,00

0,00

1,00

3,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

2,00

1,00

0,00

0,00

1,00

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA motrica

20.01.03

21,00

17,43

1,57

1,00

1,00

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

3,00

2,00

0,50

0,50

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

r

f*"

A

B

1

2

3

4

5

TRANSPORT

20.01.07

33,14

15,14

0,00

0,00

18,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

8,50

4,50

1.50

1,50

1,00

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

3,00

3,00

0,00

0.00

0,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

20,81

5,68

7,00

4,06

4,07

REPARAȚII CURENTE

20.02

5,98

0,00

5,98

0,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

15,55

9,15

0,00

0,00

6,40

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

15,55

9,15

0,00

0,00

6,40

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

5,00

3,00

0,00

0,00

2,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

662,97

165,70

165,70

165,70

165,87

PROGRAM DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN

56.02

662,97

165,70

165,70

165,70

165,87

FINANȚAREA UNIUNII EUROPENE

56.02.02

662,97

165,70

165,70

165,70

165,87

Total

4.015,84

1.135,01

956,41

947,92

976,50

ORDONATOR DE CREDITE
SEF SERVICI^UGET