Hotărârea nr. 189/2012

Hotărârea.nr.189 – modificarea și completarea Actului Constitutiv și StatutuluiAsociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă” Sibiu la care județul Brașov,este membru asociat


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office(3)iudbrasov, ro Website: www,judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CodF-16

HOTĂRÂREA NR.189 din data de 3.04.2012

privind modificarea si completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociația de Apă,, Sibiu la care județul BRAȘOV, este membru asociat

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3.04.2012;

Având în vedere:

  • •   Raportul de specialitate nr. 3685/2.04.2012 al Direcției Coordonare, Integrare Europeană, din cadrul Consiliului județean Brașov;

  • •  Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov;

  • •   Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire Ia asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 23/13.02.2009 privind asocierea Județului Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de apă“ Sibiu, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 11, art. 91, al. 1 lit. e) si al. 6 lit. c), precum și art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicate, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă,, Sibiu , prin Actul Adițional nr. 3, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă,, Sibiu , prin Actul Adițional nr.3, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se împuternicește domnul Aristotel Căncescu, președintele Consiliului Județean Brașov, reprezentantul Județului Brașov, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația de Apă,, Sibiu să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiționale la Actul constitutiv și la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară .. Asociația de Apă.. Sibiu . în forma prevăzută în Anexele I si 2 la prezenta hotărâre.

Art 4 - Se împuternicește domnul Aristotel Căncescu, președintele Consiliului Județean Brașov cetățean român, născut la data de 17.01.1952 , în Timișoara, domiciliat în Municipiul Brașov, str. Stâncii, nr. 8, Județul Brașov , posesor al C.I. seria BV, nr. 204741, eliberată de Poliția Municipiului Brașov, la data de 5.04.2002, să semneze în numele și pe seama Consiliului Județean Brașov, Actele Adiționale anexate la prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se împuternicește domnul Dorin Ilie Nistor, cetățean român, născut la data de 16.07.1970 domiciliat în Sibiu, str.Porumbacului nr. 30, posesor al C.I. seria SB, nr.297196 eliberată de SPCLEP Sibiu la data de 02.03.2006 , să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv și Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară „ Asociația de Apă „ Sibiu la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sibiu.

Art. 6 - Președintele Consiliului Județean Brașov va asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Nr. 189

Adoptată în ședința extraordinară din data de 3.04.2012

Cu un număr de 24 voturi din numărul tolal de 35 consilieri în funcție


Președinte, Consiliul Județea Aristotel Cănces

ACT ADIȚIONAL NR. 3/2012

LA ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLATRE INTERCOMUNITARĂ „ ASOCIAȚIA DE APĂ „ SIBIU

în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociația de Apă „ Sibiu din data de 15 februarie 2012 , punctul 2 din Ordinea de zi prin care s-a aprobat primirea de noi membri în cadrul Asociației,

în temeiul art. 21 alin. 2 lit. f) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociația de Apă „ Sibiu se modifică astfel:

Art. I -ASOCIAȚII - se completează cu următoarele unități administrativ-teritoriale:

  • 1. Comuna Poplaca, prin Consiliul Local al comunei Poplaca, cu sediul în Comuna Poplaca, strada

Principală, nr.572, județul Sibiu, reprezentată de Surdu Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Poplaca nr._________I

  • 2. Comuna Racovița, prin Consiliul Local al comunei Racovița, cu sediul în Comuna Racovița,

strada Principală, nr.416, județul Sibiu, reprezentată de Peciu - Florianu Florina, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Racovița nr._________!

  • 3. Comuna Gura Rîului prin Consiliul Local al comunei Gura Rîului , cu sediul în.Comuna Gura

Rîului, județul Sibiu, reprezentată de Duțu Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gura Rîului nr._________I

Celelate articole rămân neschimabte.

Prezentul a fost încheiat azi,..............., in.............exemplare originale.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Asociația de Apă Sibiu

Președinte,

Klaus Werner Iohannis

Comuna Poplaca Primar,

Surdu Cornel

Comuna Racovița Primar,

Peciu - Florianu Florina


Comuna Gura Rîului Primar,

Președinte, Consiliul Judei Aristotel Cavlțk

‘199/ u


Anexa nr. 2 la HCJ nr3.04.2012


1/


ACT ADIȚIONAL NR. 3/2012

LA STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLATRE INTERCOMUNITARĂ „ ASOCIAȚIA DE APĂ „ SIBIU


în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociația de Apă „ Sibiu din data de 15 februarie 2012 , punctul 2 din Ordinea de zi prin care s-a aprobat primirea de noi membri în cadrul Asociației,

în temeiul art. 21 alin. 2 lit. f) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociația de Apă „ Sibiu se modifică astfel:

Art I-ASOCIAȚII - se completează cu următoarele unități administrativ-teritoriale:

  • 1. Comuna Poplaca, prin Consiliul Local al comunei Poplaca, cu sediul în Comuna Poplaca, strada

Principală, nr.572, județul Sibiu, reprezentată de Surdu Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Poplaca nr._________I

  • 2. Comuna Racovița, prin Consiliul Local al comunei Racovița, cu sediul în Comuna Racovița,

strada Principală, nr.416, județul Sibiu, reprezentată de Peciu - Florianu Florina, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Racovița nr._________!

  • 3. Comuna Gura Rîului prin Consiliul Local al comunei Gura Rîului , cu sediul în.Comuna Gura

Rîului, județul Sibiu, reprezentată de Duțu Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gura Rîului nr._________/

Celelalte articole rămân neschimbate

Prezentul a fost încheiat azi,................

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Asociația de Apă Sibiu

Președinte,

Klaus Werner Iohannis

in.............exemplare originale.


Comuna Poplaca Primar,

Surdu Cornel

Comuna Racovița Primar,

Peciu - Florianu Florina


Comuna Gura Rîului Primar,