Hotărârea nr. 18/2012

Hotărârea.nr.18 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru CentrulȘcolar pentru Educație Incluzivă Săcele, pe anul 2012Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 18

din data de 3.02.2012


- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzi vă Săcele, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.02.2012;

Analizând raportul nr. 1204 /2.04.2012 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2012 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Săcele, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


CEN ȘCOLAR EDU INC SACELE 02 - BUGETUL LOCAL 65.07.04 - INVATAMANT SPECIAL

2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


CEN ȘCOLAR EDU INCSACELE


CHELTUIELI

B

1.972,52

569,39

449,58

451,13

502,42

CHEL TUIELI CURENTE

01

1.805,84

569.39

394,58

395,45

446,42

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.486,73

446,27

346,82

346,82

346,82

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

1.147,00

343.00

268,00

268,00

268,00

SALARII DE BAZA

10.01.01

1.113,00

334,50

259,50

259,50

259,50

ALTE SPORURI

10.01.06

6,00

1,50

1,50

1,50

1,50

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

28,00

7,00

7,00

7,00

7,00

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10.02

12,00

3,00

3,00

3,00

3,00

TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA

10.02.05

12,00

3,00

3,00

3,00

3,00

CONTRIBUȚII

10.03

327,73

100,27

75,82

75,82

75,82

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

248,63

74,87

57,92

57,92

57,92

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

5,20

1,30

1,30

1,30

1,30

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

55,50

13,50

14,00

14,00

14,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

4,20

3,00

0,40

0,40

0,40

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0 75

10.03.06

14,20

7,60

2,20

2,20

2,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

295,23

117,12

41,82

42,69

93,60

BUNURI SI SERVICII

20.01

190,39

83,62

26,50

11,87

68,40

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

INCALZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTR1CA

20.01 03

149,00

74,00

15,00

0,00

60,00

Denumirea indica ților

A

APA, CANAL SI SALUBRITATE

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

PIESE DE SCHIMB

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL-ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE HRANA

HRANA PENTRU OAMENI

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

MATERIALE SANITARE

DEPLASARE. DETASARI, TRANSFERURI

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

AJUTOARE SOCIALE

AJUTOARE SOCIALE IN NATURA

CHELTUIELI DE CAPITAL (707 H72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

CONSTRUCȚII

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

Total

ORDONATOR DE CREDITE

indic

Total

Trim I

Trim II

Trim IU

Trim IV

B

1

2

3

4

5

20.01.04

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20.01.05

5,00

0,00

2,50

2,50

0,00

20.01.06

2,37

1,00

0,00

1,37

0,00

20.01.08

10,00

3,00

3,00

2,00

2,00

20.01.09

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

20.01.30

14,52

3,62

4,00

4,00

2,90

20.03

103,00

33,00

15,00

30,00

25,00

20.03.01

103,00

33,00

15,00

30,00

25,00

20.04

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

20.04.02

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

20.06

1,34

0,50

0,32

0,32

0,20

20.06.0)

1,34

0,50

0,32

0,32

0,20

57

23,88

6,00

5,94

5,94

6,00

57.02

23,88

6,00

5,94

5,94

6,00

57.02.02

23,88

6,00

5,94

5,94

6,00

70

166,68

0,00

55,00

55,68

56,00

71

166,68

0,00

55,00

55,68

56,00

71.01

145,59

0,00

48,00

48,68

48,91

71.01.01

145,59

0,00

48,00

48,68

48,91

71.03

21,09

0,00

7,00

7,00

7,09

1.972,52    5693 9      449,58      451,13      502,42

SEF SERVICIU^JGET