Hotărârea nr. 173/2012

Hotărârea.nr.173 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementuluipentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, instituţie publicăde cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.173

din data de 3.04.2012

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând referatul nr. 3619/30.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 114/9.03^2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 42, alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prinContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

ANEXĂ la HCJBv nr./^Z.Nr crt.

Nume și prenume

Instituța publică de cultură

Nota finală

Recomandare conform prevederilor art.41 din OUG nr. 189/2008

1

Moruz Carmen

Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov

10

continuarea managementului conform contractului de management