Hotărârea nr. 170/2012

Hotărârea.nr.170 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementuluipentru Muzeul Județean de Istorie Braşov, instituţie publică de cultură din subordineaConsiliului Judeţean Braşov


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.170

din data de 3.04.2012

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând referatul nr. 3619/30.03.2012, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea rezultatelor finale ale evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 114/9.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 42, alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția Coordonare, Integrare Europeană.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

ANEXĂ la HCJBv nr..Z^./...

Nr crt.

Nume și prenume

Instituța publică de cultură

Nota finală

Recomandare conform prevederilor art.41 din OUG nr.189/2008

1

Ștefănescu Radu

Muzeul Județean de Istorie Brașov

10

continuarea managementului conform contractului de management.