Hotărârea nr. 17/2012

Hotărârea.nr.17 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Școala deArte și Meserii Codlea, pe anul 2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 17

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Școala de Arte și Meserii Codlea, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.02.2012;

Analizând raportul nr. 1204 /2.04.2012 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2012 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

In temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Școala de Arte și Meserii Codlea, pe anul 2012, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


ȘCOALA ARTE/MESERII CODLEA 02 - BUGETUL LOCAL

65.07.04 - INVAT AMANT SPECIAL 2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ȘCOALA ARTE/MESERIICODLEA

CHELTUIELI

B

1.390,69

494,31

303,21

255,75

337.42

CHELTUIELI CURliNTE

01

1.390,69

494,31

303.21

255.75

337,42

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

967,60

302.27

221,78

221.78

221.77

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

744,80

246,25

164,47

167,04

167,04

SALARII DE BAZA

10.01.01

656,20

186,01

153,85

159,92

156,42

ALTE SPORURI

10.01.06

3,60

1,74

0,62

0.62

0,62

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

85,00

58,50

10,00

6,50

10,00

CONTRIBUȚII

10.03

222,80

56,02

57,31

54,74

54.73

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

162,60

40,67

40,64

40,64

40,65

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

4,00

1,09

0,97

0,97

0,97

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

42,90

10,66

10,75

10,75

10,74

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

2,40

0,67

0,58

0,58

0,57

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

10,90

2,93

4,37

1,80

1,80

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

378,68

186,69

72,00

26,82

93,17

BUNURI SI SERVICII

20.01

250,88

142,89

31,50

13,92

62,57

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

1,50

0,00

0,00

0,50

1,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

1,84

0,34

0,00

0,50

1,00

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA MOTR1CA

20.01.03

141,60

75,25

25,35

1,00

40,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

13,60

4.15

3,15

3,15

3,15

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

7,50

2,50

0,00

2,50

2,50

Denumirea indica^

indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III,

Trim JV

A

B

1

2

3

4

5

PIESE DE SCHIMB

20,01.06

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

TRANSPORT

20.01.07

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

3,90

0,90

1,00

1,00

1,00

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

3,55

0,55

0,00

1,00

2,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

67,39

57,20

0,00

2,27

7,92

REPARAȚII CURENTE

20.02

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

HRANA

20.03

105,40

23,20

39,90

12,30

30,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

105,40

23,20

39,90

12,30

30,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

2,40

0,60

0,60

0,60

0,60

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

44,41

5,35

9,43

7,15

22,48

AJUTOARE SOCIALE

57.02

44,41

5,35

9,43

7,15

22,48

AJUTOARE SOCIALE IN NATURA

57.02.02

44,41

5,35

9,43

7,15

22,48

Total

1390,69

49431

303,21

255,75

337,42

JUDEȚUL BRAȘOVBuget detaliat pe articole si aliniate

Unitate     ȘCOALA ARTE/MESERII CODLEA

Tip Buget 10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII Funcțional 65.07.04 - INVATAMANT SPECIAL

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ȘCOALA ARTE/MESERII CODLEA

CHELTUIELI

B

59,69

18,55

13,71

13,71

13,72

CHELTUIELI CURENTE

01

59,69

18,55

13,71

13,71

13.72

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

59,69

18,55

13,71

13,71

13.72

BUNURI SI SERVICII

20.01

48,49

17,35

13,71

3,71

13,72

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

2,00

0,00

1,00

0,00

1,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

7,30

3,30

1,00

0,00

3,00

TRANSPORT

20.01.07

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

8,50

1,50

2,00

0,00

5,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

27,69

11,55

7,71

3,71

4,72

REPARAȚII CURENTE

20.02

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

3,00

0.00

0,00

3,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

3,00

1,00

0,00

2,00

0,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

Total

59,69

18,55

13,71

13,71

13,72