România

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVCod - F 1


HOTĂRÂREA NR. 166

din data de 03.04.2012


- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Parohia “Sf. Treime” - Tocile II Brașov și finanțarea cu suma de 200.000 lei, în vederea continuării lucrărilor la Căminul de bătrâni de pe lângă Biserica Sf. Treime - Tocile II, str. Dr. Vasile Saftu, nr. 59


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 3.04.2012;


Analizând Referatul nr.45/28.03.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune spre aprobare cooperarea Județului Brașov cu Parohia “Sf. Treime” - Tocile II Brașov și finanțarea cu suma de 200.000 lei, în vederea continuării lucrărilor la Căminul de bătrâni de pe lângă Biserica Sf. Treime - Tocile II, str. Dr. Vasile Saftu, nr. 59;

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (2) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr. 125/2002, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l), lit. “d” și “e”, alin.(5), lit.”b” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Parohia “Sf. Treime” - Tocile II Brașov și finanțarea cu suma de 200.000 lei din bugetul aprobat pe anul 2012 la cap. 68.02-Asigurări și


Asistență Socială, în vederea continuării lucrărilor la Căminul de bătrâni de pe lângă Biserica Sf.


Treime - Tocile II, str. Dr. Vasile Saftu, nr. 59.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții                          ea Teritoriului.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu