Hotărârea nr. 165/2012

Hotărârea.nr.165 – privind majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 165

din data de 03.04.2012


- privind majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 3.04.2012;


Analizând Referatul nr.3496/30.03.2012 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, trim. II al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov cu suma de 26,42 mii lei la indicatorul de venituri 33.10.50 - Alte venituri din prestări servicii și alte activități, iar la partea de cheltuieli la Titlul II -Bunuri și servicii, art. bugetar 20.04.01;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin.(l), lit.b și alin. (2) și art. 191, alin.(9) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov cu suma de 26,42 mii lei la indicatorul de venituri 33.10.50 - Alte venituri din prestări servicii și alte activități, iar la partea de cheltuieli la Titlul II - Bunuri și servicii, art. bugetar 20.04.01, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.


Art.2. Președ' ^ 1       ''' ’ * T 1 J igură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Direcția de Săi


PREȘEDIN Aristotel CaneiContrasemnează,


SECRETAR Maria DumbrăveanuSPITALUL DE BOLI INFECTIOASE

STR.MIHAI VITEAZU NR.9 BRAȘOV

ANEXA'///*>


TELEFON/FAX 0268/422490

NR.790DIN 28 MARTIE 2012

1.BUGET - VENITURI

DENUMIREA INSTITUȚIEI

DENUMIRE INDICATORI

TRIM.11.2012

DIMINUARE

SUPLIMENTARE

TOTAL VENITURI DIN CARE:

26,42

I.VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

26,42

COD 33.10. VENITURI DIN PRE ACTIVITATI: TOTAL DIN CARi

STĂRI DE SERVICII SI ALTE 5;

26,42

Venituri din prestări de servicii si alte activitati ,din care:

26,42

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRAȘOV

33.10.50.-Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

26,422.BUGET - CHELTUIELI

DENUMIREA INSTITUȚIEI

DENUMIRE INDICATORI

TRIM

.11.2012

DIMINUARE

SUPLIMENTARE

TOTAL CHELTUIELI DIN CARE:

0,00

26,42

CAP.66.10.SANATATE SPITALE GENERALE

0,00

26,42

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRAȘOV

Cheltuieli cu bunuri si servicii din care:

26,42

20.04. - Medicamente si materiale sanitare din care:

26,42

20.04.01 - Medicamente

26,42

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC.ANCA IV AXIN