Hotărârea nr. 164/2012

Hotărârea.nr.164 – privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului JudețuluiBrașov și a situațiilor financiare anuale ale bugetului Județului Brașov pe anul 2011


România

Consiliul Județean Brașov

CodF-16

HOTARAREA NR.164

din data de 03.04.2012

- privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Județului Brașov și a situațiilor financiare anuale ale bugetului Județului Brașov pe anul 2011

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând referatul nr.3638/02.04.2011 întocmit de către Direcția Economică prin care solicită aprobarea contului anual de execuție al bugetului Județului Brașov și a situațiilor financiare anuale ale bugetului Județului Brașov pe anul 2011;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”b” și alin.3 lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art.57 alin.l și alin.4 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul anual de execuție al bugetului Județului Brașov și situațiile financiare anuale ale bugetului Județului Brașov pe anul 2011, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanu