Hotărârea nr. 163/2012

Hotărârea.nr.163 – privind demararea procedurilor legale în vederea acordării degratuități pensionarilor din județul Brașov pentru folosirea mijloacelor de transport încomun din rețeaua de transport județeană


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov.ro Website: wwvijudbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.163

din data 3.04.2012


privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea acordării de gratuități pensionarilor din județul Brașov pentru folosirea mijloacelor de transport în comun din rețeaua de transport județeană


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;


Analizând referatul întocmit de către Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale, prin care se propune aprobarea demarării procedurilor


legale în vederea acordării de gratuități pensionarilor din județul Brașov pentru folosirea mijloacelor de transportîn comun din rețeaua de transport județeană; în referat se mai face, totodată precizarea că urmează să supună analizei Consiliului Județean Brașov propunerea formulată, în vederea identificării surselor de finanțare, urmând a supune aprobării plenului strategia județeană de subvenționare totală sau parțială a costurilor rezultate, din bugetul Agenției, în vederea sprijinirii pensionarilor din județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 112, paragraful 3, lit.a și lit.b, art.119 din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, ale art. 17, lit. “o” din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, cu modficările și completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91, alin. 1, lit. d și alin. 5, lit. a, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare:


HOTĂRĂȘTE:


Artl. - Se aprobă demararea procedurilor legale, în vederea acordării de gratuități pensionarilor din județul Brașov pentru folosirea mijloacelor de transport în comun din rețeaua de transport județeană, prin Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale.

Art.2. - Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale va identifica necesarul de transport pentru pensionari, pe traseele de transport în comun acreditate din rețeaua județului Brașov și va supune aprobării plenului strategia județeană de subvenționare totală sau parțială a costurilor rezultate.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Agenția Județeană pentfu Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea


Solidarității Sociale șpbirecția Economică.


PREȘEDINTE, Aristotel Căncei cuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu