Hotărârea nr. 162/2012

Hotărârea.nr.162 – privind aprobarea organigramei, statului de funcții și aRegulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Resurse și AsistențăEducațională Brașov pentru anul școlar 2011-2012


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.162

din data de 03.04.2012

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Resurse și Asistența Educațională Brașov pentru anul școlar 2011-2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 3.04.2012;

Analizând Referatul nr.728/29.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama , statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare, pentru aparatul de specialitate al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov pentru anul școlar 2011-2012;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.l, lit. “a” și alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, precum și art.25, alin.(4) din H.G. nr.538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat; art. 50 și art.110 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 și art.l, și 35, alin.(l) și (8) din Ordinul nr.6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientare școlară și orientare profesională a copiilor, elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov pentru anul școlar 2011-2012, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, Direcția Economică și Direcția Coordonare, Integrare


uropeană din cadrul Consiliului Județean Brașov.


PREȘEDI Aristotel CăncfesContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu