Hotărârea nr. 16/2012

Hotărârea.nr.16 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru CentrulȘcolar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul 2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 16

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzi vă Victoria, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.02.2012;

Analizând raportul nr. 1204 /2.04.2012 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2012 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

In temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul 2012, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


CEN ȘCOLAR EDU INC VICTORIA 02 - BUGETUL LOCAL

65.07.04 - INVATAMANT SPECIAL 2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CEN ȘCOLAR EDU INC VICTORIA

CHELTUIELI

B

1.105,21

316,30

259.22

253,66

276,03

CHELTUIELI CURENTE

01

1.105,21

316,30

259,22

253.66

276.03

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

816,00

204,00

204,00

204,00

204,00

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

600.00

150.00

150,00

150,00

150,00

SALARII DE BAZA

10.01.01

504,00

126,00

126,00

126,00

126,00

ALTE SPORURI

10.01.06

44,00

11,00

11,00

11,00

11,00

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

32,00

8,00

8,00

8,00

8,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

CONTRIBUȚII

10.03

216,00

54,00

54,00

54,00

54,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

164,00

41,00

41,00

41,00

41,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

PRIME DE ASIGURARE VIATA PLĂTITE DE ANGAJATOR PENTRU ANGAJAȚI

10.03.05

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

274,21

109,30

49,22

45,66

70,03

BUNURI SI SERVICII

20.01

90,50

27,00

16,50

18,00

29,00

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

13,00

4,00

2,00

3,00

4,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

7,00

2,00

1,00

2,00

2,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

14,00

5,00

2,00

3,00

4,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Denumirea indicărilor

A

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

TRANSPORT                                                           '

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO. TV, INTERNET

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

REPARAȚII CURENTE

HRANA

HRANA PENTRU OAMENI

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

MEDICAMENTE

MATERIALE SANITARE

DEZINFECTANTI

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

DEPLASĂRI INTERNE, DETASAR1, TRANSFERURI

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

PREGĂTIRE PROFESIONALA

PROTECȚIA MUNCII

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

AJUTOARE SOCIALE

AJUTOARE SOCIALE IN NATURA

Total

ORDONATOR DE CREDITE

^r^od indic

Total

Trim 1

Trim n

Trim III

Trim IV

B

1

2

3

4

5

20.01.05

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20.01.07

9,50

3,00

3,50

0,00

3,00

20.01.08

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20.01.09

18,00

5,00

2,00

4,00

7,00

20.01.30

9,00

3,00

1,00

1,00

4,00

20.02

6,00

0,53

5,47

0,00

0,00

20.03

151,71

73,77

23,25

21,66

33,03

20.03.01

151,71

73,77

2345

21,66

33,03

20.04

6,00

3,00

0,00

0,00

3,00

20.04.01

2,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20.04.02

2,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20.04.04

2,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20.05

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20.05.30

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20.06

3,00

1,00

1,00

0,00

1,00

20.06.01

3,00

1,00

1,00

0,00

1.00

20.11

3,00

1,00

0,00

1,00

1,00

20.13

7,00

2,00

1,00

2,00

2,00

20.14

3,00

0,00

1,00

2,00

0,00

57

15,00

3,00

6,00

4,00

2,00

57.02

15,00

3,00

6,00

4,00

2,00

57.02.02

15,00

3,00

6,00

4,00

2,00

1.10541

31640

25942

253,66

276,03

SEF SERVICIU^JJGET