Hotărârea nr. 158/2012

Hotărârea.nr.158 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcinipentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate specialejudețene operatorului S.C. TRANSBUS A&A; UTILAJE S.R.L.Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 158

din data de 03.04.2012

- privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale județene operatorului S.C. A&A UTILAJE S.R.L.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.04.2012;

Analizând Referatul nr. 994/15.02.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane prin care se propune spre aprobare atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale județene operatorului S.C. A&A UTILAJE S.R.L. pentru traseul Brașov (Gară) - Ghimbav (S.C. Intersnack România S.R.L. - incintă);

Având în vedere dispozițiile art.5, alin.3, art.17, lit.”p” din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, modificată și completată prin Legea nr. 163/2011 și art.31, alin.lA 1 din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.353/2007, modificat prin Ordinul nr.l82/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art.91, alin. 1 lit.”d” și alin. 5, lit.”a” pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale județene operatorului S.C. A&A UTILAJE S.R.L. pentru traseul Brașov (Gară) - Ghimbav (S.C. Intersnack România S.R.L. - incintă).

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane.


/ ' <7°         Contrasemnează,

SECRETAR, ; ' f"'.       £ Maria Dumbrăveanu

Ml.