Hotărârea nr. 157/2012

Hotărârea.nr.157 – privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov, Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov și Muzeului de Etnografie Brașov

România

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 157

din data de 03.04.2012

-privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov, Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeului de Etnografie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.04.2012;

Analizând referatul nr. ad. 2530/28.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov. Muzeului de Artă Brașov, Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeului de Etnografie Brașov;

Având în vedere dispozițiile ari. 38 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009 și Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, coroborate cu art. 91 alin.(l) lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103. alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se constituie Comisia de evaluare anuală pentru managementul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Muzeului de Artă Brașov. Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeului de Etnografie Brașov, în următoarea componență:

Președinte:    Oltean Vasile


Membru:

Membru:


Cârciumaru Marin

Cândca Ionel


Consilier județean membru în Comisia de specialitate nr. 4 -pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte Prof. univ. dr. - Universitatea „Valahia” Târgoviște

Prof. univ. dr. - Muzeul Brăilei


Secretariat:


Posedaru Tisbia

Pascu Mihai

Popescu Aurelia


Șef Serviciu Resurse Umane, Strategii de Informatizare, -Consiliul Județean Brașov

Director executiv adjunct, Direcția Coordonare Integrare Europeană - Consiliul Județean Brașov

Director executiv. Direcția Economică - Consiliul Județean Brașov


Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin
Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu