Hotărârea nr. 156/2012

Hotărârea.nr.156 – aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului deorganizare și funcționare pentru Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cuDizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale


România

Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.156

din data de 03.04.2012

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârsnice și Promovarea Solidarității Sociale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 03.04.2012

Analizând referatul nr.3574/29.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârsnice și Promovarea Solidarității Sociale;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/09.03.2012 privind schimbarea denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov în Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârsnice și Promovarea Solidarității Sociale;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârsnice și Promovarea Solidarității Sociale, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoaijeler cu Dizabilități, a Persoanelor Vârsnice și Promovarea Solidarității Sociale și Direcția Codrăonare, Integrare Europeană.

PREȘEDWGE / Aristotel Cancuscu A n te / V’

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

APROB


APROBAȚI /

CONSILIUL JUDEȚI WBRAȘOV

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU INCLUZIUNEA

PERSOANELOR CU DIZABILITĂTL A PERSOANELOR VÂRSTNICE SI PROMOVAREA SOLIDARITĂȚII SOCIALE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

-2012-

Cuprins

Partea I

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA AGENȚIEI JUDEȚENE PENTRU INCLUZIUNEA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, A PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI PROMOVAREA SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Partea a II a

ATRIBUȚIILE AGENȚIEI JUDEȚENE PENTRU INCLUZIUNEA PERSOANELOR CU DIZABILITAȚȚA PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI PROMOVAREA SOLIDARITĂȚII SOCIALE

Partea a III a

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Partea a IV a

CIRCUITUL DOCUMENTELOR ÎN CADRUL AGENȚIEI JUDEȚENE A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN BRAȘOV

Partea a V a

DISPOZIȚII FINALE

Partea I

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA AGENȚIEIJUDEȚENE PENTRU INCLUZIUNEA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, A PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI PROMOVAREA SOLIDARITĂȚII SOCIALE

 • A. Principiile care stau la baza Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale:

9

 • 1) Respectarea drepturilor și a demnității omului

 • 2) Recunoașterea valorii fiecărei persoane

 • 3) Asigurarea dreptului de a alege

 • 4) Participarea persoanelor cu dizabilități

 • 5) Asigurarea autodeterminării și a intimității persoanelor cu dizabilități

 • 6) Combaterea abuzului asupra persoanelor cu dizabilități

 • B. Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale din Brașov este organ de specialitate al administrației publice locale, aflat în subordinea Comisiei de Sănătate, Protecția Copilului și a Persoanelor Adulte, Comisisa nr.7, a Consiliului Județean Brașov.

 • C. Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale își propune să constituie cadrul de desfășurare și colaborare între ONG-urile care reprezintă interesele persoanelor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice, în relația cu alte instituții publice și serviciile deconcentrate organizate la nivelul județului Brașov cu atribuții în domeniul aplicării normelor legale care consacră drepturile persoanelor cu dizabilități, ale vârstnicilor și a altor categorii vulnerabile.

 • D. Numărul de posturi și categoriile de personal al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean, pregătirea personalului fiind adaptată caracteristicilor și nevoilor de susținere a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice și a persoanelor aflate în nevoie socială, precum și obiectivelor Agenției.

 • E. înființarea, modul de funcționare și organizare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean.

 • F. Prevederile prezentului document sunt aplicabile tuturor categoriilor de salariați ai Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale.

Partea a II a

A TRIBUȚIILE AGENȚIEI JUDEȚENE PENTRU INCLUZIUNEA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, A PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI PROMOVAREA SOLIDARITĂȚII SOCIALE

 • 1. Inițiază și elaborează propuneri pentru actele normative din domeniul protecției speciale a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor vârstince și a altor categorii sociale vulnerabile.

Inițiază, implementează și realizează proiectele cu finanțare externă în domeniul protecției speciale a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice și a altor categorii de persoane aflate în dificultate.

 • 2. Colaborează cu ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului sau ministerelor, cu autoritățile administrației publice locale, precum și organizațiile neguvemamentale, în vederea atenuării, limitării sau eliminării consecințelor dizabilității, precum și a reabilitării profesionale și integrării persoanelor cu dizabilități, în societate.

 • 3. Colaborează la nivel local cu Comitetul de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap.

 • 4. Dezvoltă un sistem de informație și consultanță accesibil persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora.

 • 5. Se implică cu precădere pentru prevenirea situațiilor de marginalizare socială a persoanelor cu dizabilități, a vârstnicilor și a altor categorii vulnerabile.

 • 6. Acționează pentru promovarea și dezvoltarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități, prin diversificarea serviciilor de recuperare și reintegrare .

 • 7. Susține, conform normelor legale în vigoare, organizațiile neguvemamentale pentru a desfășură servicii sociale comunitare care au ca obiectiv prevenirea instituționalizării și reinserția socială a vârstnicilor, a persoanelor cu dizabilități, dar și a persoanelor aflate în situații de risc social.

 • 8. Acordă asistența tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția persoanelor cu dizabilități.

 • 9. Dezvoltă programe și acțiuni care au ca obiectiv promovarea drepturilor omului, acțiuni care sunt în beneficiul persoanelor cu dizabilități sau a acelor persoane expuse la discriminare. Un astfel de program care promovează dreptul personelor la protecție socială, inclusiv la asistență medicală, este „Telefonul pacientului nemulțumit”. Scopul acestui program este de a preveni situațiile de discriminare și de a facilita accesul tuturor categoriilor de persoane la sevicii medicale eficiente, indiferent dacă aceste persoane prezintă sau nu un handicap.

lO.In vederea respectării prevederilor Hotărârii nr. 154/28.04.2010 emise de Consiliul Județean Brașov, Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale, prin comisia constituită din dispoziția directorului, analizează, verifică și propune spre aprobarea plenului consiliului județean solicitările pentru sprijin financiar, solicitări formulate de persoane fizice, reprezentanții acestora, ori de persoane juridice.

 • 11. Conform Hotărârii nr. 158 /19.02.2011 emise de Consiliul Județean Brașov, Agenția Județeană pentru Persoane cu Handicap Brașov a fost desemnată să pună în aplicare hotărârile prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate.

 • 12. Susține toate acțiunile inițiate de reprezentanți ai societății civile, privind drepturile personelor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice, dar și a persoanelor care sunt într-o situație de extremă dificultate.

Partea a III a

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap are următoarea componență:

 • 1) Director.

a) Directorul este numit și eliberat din funcție de către Consiliul Județean Brașov, la propunerea președintelui Comisiei de

Sănătate, Protecția Copilului și a Persoanelor Adulte-Comisia nr.7.

Directorul reprezintă Agenția Județeană Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale, în relațiile cu autoritățile, instituțiile publice, organizații neguvemamentale, cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate.

b) Atribuții:

-exercită funcția de ordonator terțiar de credite.

-elaborează și supune pentru aprobare Consiliului Județean proiectul strategiei anuale, pe termen mediu și lung a Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale -elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea și modul de aplicare a protecției persoanelor cu dizabilități, stadiul implementării strategiilor și propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea acestei activități.

9                                                          9

-controlează activitatea personalului din cadrul Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale.

 • - îndeplinește cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, abtinându-se de la orice faptă care ar putea aduce prejudiciu persoanelor fizice sau juridice (instituției).

 • - acorda suportul necesar pentru elaborarea de studiii în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate susținerii acțiunilor de protecție specială a persoanelor cu dizabilități, a vârstnicilor și promovează acțiuni de creștere a eficienței în gestionarea acestor resurse.

-promovează relații de colaborare cu asociații și fundații din țară și străinătate care au același scop sau asemănător, acela al sprijinirii Agenției din punct de vedere al resurselor umane (voluntari) și logistic.

 • - identifică sau preia probleme sesizate de persoane vârstnice, ori reprezentanții acestora, persoane cu dizabilități și alte persoane aflate într-o situație de risc și comunică instituțiilor abilitate sesizările cu scopul soluționării problemelor sesizate, de aceste categorii sociale.

-dezvoltă programe și acțiuni comune cu unități administrativ teritoriale pentru promovarea principiilor de egalitate a șanselor, de autonomie și demnitate personală a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice și a altor categorii vulnerabile care au domiciliul pe raza unităților administrative menționate.

- îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Județean.

9

-în exercitarea atribuțiilor ce-I revin, directorul emite dispoziții.

 • 2) COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE

Personalul de specialitate din cadrul Agențeiei Județene a Persoanelor cu Handicap are următoarele atribuții:

o Monitorizează prin instituțiile publice de specialitate cazurile de persoane cu dizabilități care necesită susținere în vederea reintegrării sociale.

o Desfășoară activități pentru promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice și a altor categorii sociale vulnerabile.

o Organizează campanii de informare și sensibilizare adresate publicului general, privind prevenirea discriminării persoanelor cu dizabilități și a altor persoane aflate în nevoie.

o Elaborează programe în colaborare cu organizații neguvemamentale, reprezentanți ai societății civile sau alte instituții specializate, în vederea calificării sau recalificării persoanelor cu dizabilități, cu risc de marginalizare socială.

o Identifică la nivel județean nevoile de readaptare, integrare socială și reconversie profesională a persoanelor cu dizabilități.

o Elaborează proiecte cu finanțare europeană în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate susținerii acțiunilor de protecție specială a persoanelor cu dizabilități și a creșterii eficienței în gestionarea acestor resurse.

o Colaborează cu organisme publice si private in accesarea si derularea proiectelor pentru persoanele cu dizabilități, dar și pentru persoane vârstnice, ori aflate în situații de risc.

o Colaborează cu voluntarii implicați în activitatea de susținere a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice și a persoanelor aflate într-o situație vulnerabilă.

o în desfășurarea tuturor activităților, nevoile și interesele persoanelor cu dizabilități constituie criteriul prioritar , totodată ele determină deciziile și relațiile Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale atât în interior, cât și în exterior.

o Personalul încadrat în Compartimentul de specialitate este numit și eliberat din funcție de directorul Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale, prin dispoziție.

o Elaborează dosarele necesare suportului financiar pentru situații de extremă necesitate, aplicând procedura standard de analiză și promovare a acestora.

o Completează contractul în baza căruia se acordă suportul financiar și monitorizează modul în carea u fost cheltuite sumele aprobate prin hotărâre de Consiliu Județean.

o Răspunde cu promptitudine, amabilitate și professionalism tuturorsolicitărilor venite din partea publicului care solicită informații, atât fizic, cât și telefonic.

o Asigură confidențialitatea informațiilor.

 • 3) COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL Atribuțiile personalului angajat în compartimentul financiar-contabil:

A

In domeniul financiar-contabil $i salarizare

 • •  Ține evidența creditelor bugetare, a angajamentelor legale și bugetare și a ordonanțărilor de plată cu ajutorul conturilor în afara bilanțului conform prevederilor legale în vigoare;

 • •  întocmește ordinele de plată către furnizori, creditori, precum și cele ocazionate de plata salariilor:

 • •  Asigură plata la termen a sumelor datorate de Agenție, cu orice titlu, către bugetul de stat, precum și a obligațiilor către terți;

 • •  înregistrează operațiunile financiar-contabile în programul de contabilitate;

 • •  întocmește balanța de verificare analitică și sintetică;

 • •  întocmește Cartea Mare pe baza balanței de verificare contabilă și a înregistrărilor din Registru-Jurnal;

 • •  Asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a calculului privind drepturile salariale ale personalului;

A

 • •  întocmește statele de plată în baza Foii de prezență colectivă și a deciziilor de modificare a salariilor aprobate de ordonatorul de credite și vizate pentru control financiar preventiv propriu de către persoana desemnată prin decizie;

 • •  Verifică soldul scriptic cu cel faptic în cazul inventarierii gestiunilor de materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar și a numerarului din casierie;

 • •  Depune lunar, la termenele stabilite prin lege, declarațiile privind contribuțiile salariale la bugetul asigurărilor sociale de stat, asigurărilor de șomaj, asigurărilor sociale de sănătate și declarațiile privind impozitul pe salarii și venituri din convenții civile;

A

 • •  întocmește fișele fiscale și le depune pe suport magnetic la termenele stabilite prin lege la Administrația Financiară;

Certifică realitatea, regularitatea și legalitatea proiectelor de operațiuni înainte de a fi supuse CFPP conform O.G. 119/1999, OMFP nr. 522/2003 și anume:

 • •  Propuneri pentru modificarea repartizării inițiale pe trimestre a creditelor;

 • •  Propuneri pentru efectuarea virărilor de credite bugetare;

 • •  Plăți privind cheltuielile efectuate pentru desfășurarea activității fmanciar-contabile;

 • •  Plăți privind avansurile sau sumele cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie;

 • •  Plăți ale salariilor, altor drepturi acordate personalului, precum și ale obligațiilor fiscale aferente acestora;

Vizează pentru “Bun de plată” documentele din care reies obligații de plată certe pentru activitatea contabilă, casierie și salarizare.

 • 4) COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

 • -  Desfășoară activități pentru promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu dizabilități.

 • -  Asigură activitatea de secretariat a Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale.

 • -  Asigură activitatea de arhivare a documentelor primite sau elaborate de angajații instituției.

 • -  Răspunde de elaborarea și transmiterea tuturor documentelor de interes public și profesional ( comunicate de presa, invitații ședințe operative cu partenerii din ONG-uri,etc).

 • -  Monitorizează articolele din presa națională și locală care au ca și conținut informații cu privire la situația socio-economică a persoanelor cu dizabilități,a persoanelor vârstice și a altor categorii aflate într-o situație de risc, dar și modificări legilative, standarde de calitate sau norme metodologice de aplicare a normelor legale și le prezintă colegilor pentru informare.

 • -  Gestionează site-ul instituției, operând modificări și completând informațiile ori de câte ori este nevoie.

 • -  Consemnează toate apelurile telefonice în registrul special.

 • -  Gestionează bunurile de natura mijloacelor fixe și ale obiectelor de inventar din sediul instituției,

 • -  Participă la întocmirea proiectului de buget și a listei lucrărilor de investiții pentru nevoile Agenției.

 • -  Asigură confidențialitatea informațiilor.

 • -  Se implică în toate acțiunile organizate de Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale.

Partea a IV a

CIRCUITUL DOCUMENTELOR ÎN CADRUL AGENȚIEI JUDEȚENE JUDEȚENE PENTRU INCLUZIUNEA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, A PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI PROMOVAREA SOLIDARITĂȚII SOCIALE

 • l)în înțelesul prezentului regulament, termenul de document are următoarea semnificație:

 • a) Orice înscris pe suport de hârtie sau suport magnetic care este preluat de persoana desemnată să gestioneze activitățile de registratură,este înregistrat, distribuit, repartizat sau expediat.

 • b) Orice act elaborat de angajații Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale, este înregistrat în Registul special.

 • c) Ordinele de deplasare, alte înscrisuri multiplicate, sau după caz, elaborate de către personalul agenției care au ca destinație terți, angajați și poartă un număr de înregistrare emis de către persoana cu atribuții în acest sens.

 • 2) Documentele întocmite de personalul de specialitate vor fi redactate cel puțin în 2 exemplare de către emitenți.

 • 3) Toate documentele care intră și ies din Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale vor purta obligatoriu un număr unic de înregistrare, aplicat în ordine cronologică.

 • 4) Actele care se prezintă direct de către persoane fizice sau juridice, la sediul Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale, la registratura acesteia, se înregistrează în registrul unic și se emite un bon care face dovada înregistrării. Bonul de înregistrare conține: ștamplilă identificare instituție, numărul de înregistrare, tipul și conținutul documentului, numele și adresa expeditorului.

 • 5) Documentele adresate altor instituții și care ajung în mod eronat la Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale se redirecționează în termen de 5 zile instituției căreia i-au fost adresate actele .

 • 6) Documentele primite prin poștă, prin aparatură“fax”, cele provenite prin mijloace electronice, după înregistrare sunt înmânate directorului Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale . Ulterior documentele vor fi repartizate spre soluționare personalului de specialitate ori contabilului șef, în funcție de conținutul acestora.

 • 7) Documentele repartizate de directorul agenției vor conține rezoluții privind modalitatea optimă și termenul de rezolvare, în conformitate cu prevederile legale.

 • 8) în situația în care, solicitările de sprijin financiar sunt întocmite în sediul Consiliului Județean, preluarea acestora de către angajatul Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale, se face doar în situația în care aceste documente sunt înregistrate în instituția menționată și numai în baza semnării actului care atestă faptul că solicitările au fost preluate.

 • 9) în situația absenței directorului, pentru o perioadă mai mare de 48 de ore, documentele vor fi semnate de o persoană delegată de directorul Agenției, pentru a prelua această activitate.

Partea a V a

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare intră în vigoare din ziua aprobării hotărârii Consiliului Județean.

Prezentul regulament va fi adus la cunoștință tuturor salariaților

Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale.

însușirea și respectarea preznetului document este obligatoriu pentru întregul personal, necunoașterea regulamentului nefiind opozabilă în raporturile de muncă cu Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale.

Prezentul regulament se completează cu orice alte dispoziții legale care privesc organizarea, funcțioarea și atribuțiile Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale.

Director,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU INCLUZIUNEA PERSOANELOR CU DIZAB A PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI PROMOVAREA SOLIDARITĂȚII SOC Str. Ecaterina Varga, Nr. 23, Cod Poștal 500003,

Tel.: 0372.756.068 / Fax: 0268.474.288STAT DE FUNCȚII pe anul 2012

NR. CRT.

FUNCȚIA

NR. POST

STUDII

GRAD

SALARIU BAZĂ

1.

DIRECTOR

1

S

II

2144

Compartiment Specialitate

2.

INSP. DE SPECIALITATE

1

s

II

475

3.

REFERENT

1

M

IA

768

Compartiment Financiar-Contabil

4.

CONTABIL ȘEF

1

S

n

2522

Compartiment Administrativ

5.

INSP. DE SPECIALITATE

1

s

i

1305

TOTAL

5

-

-

7214


cere = 2

ie = 3