Hotărârea nr. 154/2012

Hotărârea.nr.154 - privind aprobarea derulării de către Consiliul Județean în anul 2012a proiectelor „Administrația județeană în dialog cu pensionarii” și „Să ne cunoaștem maibine”Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.154

din data de 03.04.2012


- privind aprobarea derulării de către Consiliul Județean în anul 2012 a proiectelor “Administrația județeană în dialog cu pensionarii” și „Să ne cunoaștem mai bine!”


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.04.2012

Analizând referatul nr.2492/05.03.2012 întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea derulării de către Consiliul Județean Brașov în anul 2012 a proiectelor “Administrația județeană în dialog cu pensionarii” și „Să ne cunoaștem mai bine” precum și cooperarea Județului Brașov cu Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus și cooperarea Județului Brașov cu SC Consilprest SRL în vederea derulării proiectelor;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.5 lit.”a” pct.2 si pct.4 , alin. 6 lit.”a”din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art.35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Artl. Se aprobă derularea în anul 2012 de către Consiliul Județean Brașov a proiectului“Administrația județeană în dialog cu pensionarii” și a proiectului „Să ne cunoaștem mai bine!” proiecte de socializare adresate pensionarilor din județul Brașov și alocare sumei de 1.800.000 lei din bugetul aprobat pe anul 2012 , Cap. 68.02 -Asigurări și asistență socială.

Art.2. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu SC Consilprest SRL în vederea derulării proiectului „Administrația județeană în dialog cu pensionarii” care se va desfășura în anul 2012 și finanțarea cu suma de 1.200.000 lei, din suma alocată la art.l.

ArL3. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus în vederea derulării proiectului „Să ne cunoaștem mai bine!” care se va desfășura în anul 2012 și finanțarea cu suma de 600.000 lei, din suma alocată la art. 1.


Art.4. Se aprobă imputemicirea executivul Consiliului Județean Brașov pentru întocmirea programelor de desfășurare a proiectelor “Administrația județeană în dialog cu pensionarii” și „Să ne cunoaștem mai bine!”


Art.5. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.

/PREȘEDII^i Aristotel Cărtâe^cu
Contrasemnează SECRETAR, Maria Dumbrăveanu