Hotărârea nr. 153/2012

Hotărârea.nr.153 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli alSpitalului Clinic Județean de Urgență Brașov


România
__CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.153

din data de 3.04.2012

- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând referatul nr. 3090/2012 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, ca urmare a suplimentării sumelor alocate spitalului, de către Ministerul Sănătății, pentru reparații capitale-bloc operator, în sumă de 1900 mii lei, precum și aparatură medicală și echipamente de comunicații de urgență în sănătate-în sumă de 627 mii lei;

Văzând adresa înregistrată sub nr. 2376/2012 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, care solicită alocarea sumei de 115.637,44 euro-echivalent cu 509 mii lei pentru repararea aparatului RMN Philips Intera (rezonanță magenetică) folosit pentru investigații radiologie complexe;

Având în vedere dispozițiile art. 190A5, lit. b și c, art. 191, alin. 9 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, art. 19, alin. 1, lit. b și alin. 2, art. 49, alin. 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, prin devansarea din trimestrul III, în trimestrul II și virarea de credite, începând cu trimestrul III, între articolele bugetare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură Direcția Economică și Spitalul Clinic Județean de Urge


ga la îndeplinire a prezentei hotărâri prinPREȘED Aristotel Cănfces


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexă


YS'A         a


mii lei

Buget local

Articol bugetar

Suma

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

Venituri

+2.527,00

+934,35

+1.349,65

+243,00

Venituri funcționare

-600.77

0,00

-593.25

-7,52

04.02.01

0,00

+34,35

-34,35

37.02.03

- 600,77

-34,35

-558,90

-7,52

Venituri dezvoltare

+3.127,77

+934,35

+1.942,90

+250,52

42.02.16.01

+627,00

+300,00

+327,00

42.02.16.02

+1.900,00

+600,00

+1.057,00

+243,00

37.02.04

+600.77

+34,35

+558,90

+7,52

Cheltuieli Cap 66.02

+2.527,00

+934,35

+1.349,65

+243,00

jjybo.yd

-600,77

-593,25

-7,52

51.02.28

3.127,77

+934,35

+1.942,90

+250,52


Buget venituri proprii si subvenții

mii lei

Articol bugetar

Suma

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

Venituri

+3.127,77

+934,35

+1.942,90

+250,52

43.10.14

+ 600.77

+34,35

+558.9

+7,52

43.10.16.01

+627,00

+300,00

+327,00

43.10.16.02

+1.900,00

+600,00

+1.057,00

+243,00

Cheltuieli Cap.66.10

+3.127,77

+934,35

+1.942,90

+250,52

71.01.03

+660,00

+315,79

+344,21

71.03

2.467.77

+618,56

+1.598,69

+250,52


Director Executiv,

Sef Serviciu Buget,

Aurelia Popescu


Camelia Scadatescu

$