Hotărârea nr. 152/2012

Hotărârea.nr.152 - privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetarăla dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale dinjudeţul Braşov


România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.152

din data de 3.04.2012

privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Brașov, pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând referatul nr. 3788/3.04.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Brașov, pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul Brașov, precum și solicitările de sprijin financiar, formulate de către localitățile din județ, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare pentru situații de extremă dificultate;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.8/3.02.2012, dispozițiile art. 36 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin. (1), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă utilizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Brașov, pentru unele unități administrativ-teritoriale din județ, cuprinse în anexele, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, prin diminuarea fondului de rezervă al județului Brașov, constituit la Cap. 54.02 - „Alte servicii publice generale”, titlul 50.04 -„Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu sumele cuprinse în anexă și majorarea cu aceleași sume, la Cap.54.02 - „Alte servicii publice generale”, titlul 51.01.24 - „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către i nitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINȚI Aristotel CăncesContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


SUME PROPUSE PENTRU REPARTIZARE DIN FONDUL DE REZERVA CONFORM LEGII 273/2006, art.0

APROBAT$ftESEDIN?E Aristotel Oarfcesaj

Nr.CRT

NR INREG

LOCALITATEA

SUMA SOLICITATA (mii le)

SUM/

(aprobata 'mii lei)

1

3394/27.03

FAGARAS

500

250

2

3240/22.03

160

100

3

3770/03.04

60

60

4

3766/03.04

GHIMBAV

100

5

3715/03.04

ZARNESTI

1,500,000

575

6

3278/23.03

RÂȘNOV

150

50

7

3453/27.03

APATA

200

8

2013.23.02

AUGUSTIN

400

20

9

3331/23.03

BECLEAN

160

160

10

3714/03.04

BOD

100

100

16

3140/21.03

BUDILA

60

60

17

3345/26.03

54

50

18

3396/27.03

BUNEȘTI

100

50

19

3713/03.04

CINCU

300

175

20

3085/20.03

COMANA

100

100

21

2243/28.02

37

20

22

3397/27.03

50

50

23

3205/22.03

42

20

24

3294/23.03

160

100

25

2625/07.03

CRISTIAN

100

100

26

3395/27.03

DUMBRÂVIȚA

100

100

27

72/05.01

DRAGUS

69

39

Nr.CRT

NRINREG

LOCALITATEA

SUMA SOLICITATA (mii le)

SUMA APROBATA (mii lei)

28

3274/23.03

FELDIOARA

250

200

29

3275/23.03

150

50

30

3276/23.03

100

80

31

2604/07.03

FUNDATA

150

50

32

2605/07.03

100

50

33

2138/27.02

HALCHIU

300

150

34

HOGHIZ

150

35

3712/03.04

HOLBAV

300

150

36

3277/23.03

HĂRMAN

80

80

2613/07.03

55

25

37

2390/01.03

LISA

35

35

3315/23.03

160

120

38

3279/23.03

MĂIERUȘ

275

100

39

3487/28.03

MANDRA

240

140

3296/23.03

240

240

  • 40

  • 41

3642/02.04

65

65

3708/3.04

700

350

3707/3.04

MOECIU

200

42

3495/28.03

ORMENIS

200

43

9540/29.03

RACOS

200

44

2479/05.03

ȘERCAIA

300

200

45

3293/23.03

35

20

46

2975/16.03

20

20

47

3297/23.03

80

80

48

1881/21.02

ȘINCA NOUĂ

30

25

49

2977/16.03

15

15

50

2235/28.02

SÎNPETRU

500

200

51

3273/23.03

100

25

52

3452/27.03

TARLUNGENI

200

Nr.CRT

NR INREG

LOCALITATEA

SUMA SOLICITATA (miile)

SUMA APROBATA (mii lei)

53

1866/21.02

TELIU

184

150

54

3282/23.03

100

50

55

3281/23.03

50

50

56

3393/27.03

UCEA

50

50

57

20

20

58

3706/03.04

UNGRA

250

200

59

3711/03.04

50

50

60

3710/03.04

VAMA BUZĂULUI

1,000,000

350

61

3709/03.04

VOILA

300

200

62

3299/23.03

160

160

TOTAL

1,507,686

7,179

Administrator Public

Director economic