Hotărârea nr. 15/2012

Hotărârea.nr.15 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ColegiulTehnic “Aurel Vijoli” Făgăraș, pe anul 2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 15

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Colegiul Tehnic “Aurel Vijoli” Făgăraș, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.02.2012;

Analizând raportul nr. 1204 /2.04.2012 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2012 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Colegiul Tehnic “Aurel Vijoli” Făgăraș, pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDOMTE Aristotel C ineescuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


COL TEH A. VIJOLI FAGARAS 02 - BUGETUL LOCAL 65.07.04 - INVATAMANT SPECIAL

MII LEI


2012

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

COL TEH A. VIJOLI FAGARAS

CHELTUIELI

B

2.972.53

854,57

678.53

706,84

732.59

CHELTUIELI CURENTE

0)

2.677,53

854,57

580,20

608,50

634,26

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.027.15

663,31

454.62

454,61

454,61

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

1.577,15

517.31

350,12

354,61

355,11

SALARII DE BAZA

10.01.01

1.399,15

441,31

310,12

334,61

313,11

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

155,00

56,00

39,00

19,00

41,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

23,00

20,00

1,00

1,00

1,00

CONTRIBUȚII

10.03

450,00

146,00

104,50

100,00

99,50

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

325,00

90,00

79,00

78,00

78,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

10,00

8,00

1,00

0,00

1,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

85,00

26,00

20,00

19,50

19,50

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

5,00

4,00

0,50

0,50

0,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

25,00

18,00

4,00

2,00

1,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

641,20

187,36

124,70

152,49

176,65

BUNURI SI SERVICII

20.01

386,00

123,86

67,20

88,94

106,00

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

15,00

4,00

4,00

3,50

3,50

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

252,00

72,00

38,20

63,80

78,00

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

55,00

26.36

9,00

9,64

10,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod indic

r

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trjm IV,.

A

B

1

2

3

4

5

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00

TRANSPORT

20.01.07

25.00

11,00

6.00

2.00

6,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII. RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

8,00

1,50

3,50

1,50

1,50

MATERIALE SI PRESTAI 1 DE SERVICII CU CARACTER FUNC ȚIONAI.

20.01.09

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

17,00

2,00

4,00

6,00

5,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

HRANA

20.03

214,20

60,00

30,00

61,55

62,65

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

214,20

60,00

30,00

61,55

62,65

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

5,50

1,50

3,00

0,50

0,50

MEDICAMENTE

20.04.01

4,00

1,50

2,00

0,50

0,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

1.50

0,00

1,00

0,00

0,50

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

10,50

1,00

2,50

0,50

6,50

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05.01

4,00

1,00

2,00

0,00

1.00

LENJERIE SI ACCESORII DE PAT

20.05.03

5,50

0,00

0,00

0,00

5,50

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

4,00

1,00

2,00

0,50

0,50

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

4,00

1,00

2,00

0,50

0,50

PROTECȚIA MUNCII

20.14

1,00

0,00

0,00

0,50

0,50

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

9,18

3,90

0,88

1,40

3,00

AJUTOARE SOCIALE

57.02

9,18

3,90

0,88

1,40

3,00

AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR

57.02.01

2,28

1,00

0,88

0,40

0,00

AJUTOARE SOCIALE IN NATURA

57.02.02

6,90

2,90

0,00

1,00

3,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

295,00

0,00

98,33

98,34

98,33

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

295,00

0,00

98,33

98,34

98,33

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

295,00

0,00

98,33

98,34

98,33

Total

2.97233

854,57

678,53

706,84

73239

ORDONATOR DE CREDITESEF SERVICIU B^GET