Hotărârea nr. 148/2012

Hotărârea.nr.148 - pentru aprobarea alocării sumei de 35.000 lei comuneiDumbrăvița pentru cofinanțarea Proiectului privind “Controlul Integrat al Poluăriicu Nutrienți”Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.148

din data de 09.03.2012

-pentru aprobarea alocării sumei de 35.000 lei comunei Dumbrăvița pentru cofinanțarea Proiectului privind “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.03.2012,

Analizând referatul întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Protecția Mediului prin care se propune aprobarea alocării sumei de 35.000 lei comunei Dumbrăvița pentru cofinanțarea Proiectului privind “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” precum și propunerea d-lui vicepreședinte Kovacs Attila din plenul Consiliului Județean privind aprobarea alocării sumei de 35.000 lei comunei Dumbrăvița reprezentând contribuția comunei Dumbrăvița în proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”;

Ținând cont de HCJ Brașov nr.80 din 29.05.2009 prin care s-a aprobat Convenția de colaborare între Ministerul Mediului și Consiliul Județean Brașov referitor la implementarea comună a Proiectului privind “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

Având în vedere dispozițiile art.15 și art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 91 alin. (1), lit. „b și alin. (3), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 35.000 lei, comunei Dumbrăvița, pentru cofinanțarea Proiectului privind “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, prin diminuarea fondului de rezervă al județului Brașov, constituit la Cap.54.02 “Alte servicii publice generale” titlul 50.04 “Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 35.000 lei și majorarea cu aceeași sumă la Cap.54.02 “Alte servicii publice generale” titlul 51.01.24 “Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ -teritoriale în situații de extremă dificultate”..

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția InvestițiȚUrbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.PREȘ Aristotel/ C j ncescu