Hotărârea nr. 147/2012

Hotărârea.nr.147 - privind aprobarea majorării capitaluluiS.C. « Consilprest » S.R.L. Braşov, cu suma de 67.000 lei


România


C ONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.147

din data de 9.03.2012

a Adunării Generale Ordinare a Asociaților

S.C. « Consilprest » S.R.L. Brașov

- privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. « Consilprest » S.R.L. Brașov, cu suma de 67.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9.03.2012, având și calitatea de Adunare Generală Ordinară a Asociaților a S.C. « Consilprest » S.R.L. Brașov;

Văzând propunerea domnului consilier județean Ciurean Iosif privind majorarea capitalului social al S.C. « Consilprest» S.R.L. Brașov, cu suma de 67.000 lei, pentru achiziționarea unui echipament profesional de copiere, precum și referatul înregistrat sub nr.2653/07.03.2012, al Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, întocmit în același sens; suma va fi alocată din bugetul anului 2012 privind măririle de capital social;

Ținând cont de dispozițiile art. 8, Cap.IlI, precum și art. 13, Cap.V din Statutul actualizat al S.C. „Consilprest” S.R.L. Brașov, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.43/2009, prevederile art. 196A1, art.210 și art. 221 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91, alin.(l), lit. „a” și alin.(2). lit.”d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. « Consilprest » S.R.L. Brașov, cu suma de 67.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2012- Cap. 70.02- “Locuințe, servicii și dezvoltare publică” pentru achiziționarea unui echipament profesional de copiere.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică, Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și S.C. « Consilprest» S.R.L.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu