Hotărârea nr. 146/2012

Hotărârea.nr.146 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu FundațiaCulturală ”Negru Vodă” Făgăraș şi finanţarea cu suma de 3.000 lei pentruorganizarea Festivalului Internațional ”Primăvara Poeților” – ediția a V-aConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR» 146

din data de 09.03.2012

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația Culturală „Negru Vodă” Făgăraș și finanțarea cu suma de 3.000 lei pentru organizarea Festivalului Internațional „Primăvara Poeților” - ediția a V-a

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 09.03.2012;

Analizând propunerea domnului consilier județean Drăghici Cristian privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația Culturală „Negru Vodă” Făgăraș și finanțarea cu suma de 3.000 lei pentru organizarea Festivalului Internațional „Primăvara Poeților” - ediția a V-a;

Văzând prevederile art. 97 alin. (2) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 66 alin. (2) și art. 114 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 8/2012 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Fundația Culturală „Negru Vodă” Făgăraș și finanțarea cu suma de 3.000 lei, din bugetul local al județului Brașov, pe anul 2012-Cap. 67.02. - Cultură, recreere și religie, pentru organizarea Festivalului Internațional „Primăvara Poeților” - ediția a V-a.

Art. 2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a


prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu