Hotărârea nr. 140/2012

Hotărârea.nr.140 - privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județenepentru Persoane cu Handicap Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.140

din data de 09.03.2012

- privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinara la data de 09.03.2012

Analizând propunerea din plenul Consiliului Județean Brașov formulate de domnul consilier județean Grapa Sebastian privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov în Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale;

Ținând cont de adresa Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov prin care solicită schimbarea denumirii instituției precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.34/2010 privind aprobarea înființării Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”d” și alin 5 lit.”a” pct.2 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art.5, art.37, art.42, alin.l lit.b și art.l 14 din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale ;

în temeiul art.97 și art.l03 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă schimbarea denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap


Brașov, instituție publică subordonată Consiliului Județean Brașov în Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale.

Art.2. - Instituția va face demersurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a certificatului de înregistrare fiscal.

Art.3. - Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare si Funcționare al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și


Promovarea Solidarității Sociale se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Agenția Județeană pentru Persoane cu Handicap

Brașov.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu