Hotărârea nr. 14/2012

Hotărârea.nr.14 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Centrul Școlar de Recuperare Hipoacuzici Braşov, pe anul 2012

România

i.sowai


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 14

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Centrul Școlar de Recuperare Hipoacuziei Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.02.2012;

Analizând raportul nr. 1204 /2.04.2012 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2012 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

A

In temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Centrul Școlar de Recuperare Hipoacuziei Brașov, pe anul 2012, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDI^JE Aristotel Că


seuContrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuJUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


CEN SC REC HIPOACUZICI BRAȘOV 02 - BUGETUL LOCAL

65.07.04 - INVATAMANT SPECIAL 2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CEN SC REC HIPOACUZICI BRAȘOV

CHELTUIELI

B

866.03

218.72

215.67

195,53

236,11

CHELTUIELI CURENTE

01

749.03

218.72

176,67

156.53

197.11

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

600.00

177,65

140,80

140,80

140,75

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

470.65

137,96

110,90

110,90

110,89

SALARII DE BAZA

10.01.01

444.00

115.00

109.67

109,67

109,66

ALTE SPORURI

10.01.06

21,65

21,65

0,00

0,00

0,00

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

5,00

1,31

1,23

1,23

1,23

CONTRIBUȚII

10.03

129,35

39,69

29,90

29,90

29,86

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

98,95

29,95

23,00

23,00

23,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

3,00

1,15

0,62

0,62

0,61

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

23,83

7,17

5,53

5,53

5,60

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

1,00

0,25

0,25

0,25

0,25

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

2,57

1,17

0,50

0,50

0,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

145,00

40,72

34,08

15,73

54,47

BUNURI SI SERVICII

20.01

103,00

33,64

22,84

10,15

36,37

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

5,00

0,90

1,35

0,60

2,15

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

5,00

0,90

1,35

0,60

2,15

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

58,00

25,54

10,69

4,75

17,02

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

1,00

0,18

0,27

0,12

0,43

TRANSPORT

20.01.07

4,00

0,72

1,08

0,48

1,72

Denumirea indicatelor

A

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE HRANA

HRANA PENTRU OAMENI

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

MEDICAMENTE

MATERIALE SANITARE

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

DEPLASARE. DETASARI, TRANSFERURI

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

PREGĂTIRE PROFESIONALA

PROTECȚIA MUNCII

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

AJUTOARE SOCIALE

AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

Total

ORDONATOR DE CREDITE

Cod indic (

Total

Trim I

Trim 11

Trim ITI

Trim IV

B

1

2

3

4

5

20.01.08

6,00

1,08

1,62

0,72

2,58

20.01.09

12,00

2,16

3,24

1,44

5,16

20.01.30

12,00

2,16

3,24

1,44

5.16

20.03

30,00

5,40

8,10

3,60

12,90

20.03.01

30,00

5.40

8,10

3,60

12,90

20.04

2,00

0,36

0,54

0,24

0,86

20.04.01

1,00

0,18

0.27

0,12

0,43

20.04.02

1,00

0,18

0,27

0,12

0,43

20.05

6,00

0,60

1,52

1,26

2,62

20.05.30

6,00

0,60

1,52

1,26

2,62

20.06

1,00

0,18

0,27

0,12

0,43

20.06.01

1,00

0,18

0.27

0,12

0,43

20.11

1,00

0,18

0,27

0,12

0,43

20.13

1,00

0,18

0,27

0,12

0,43

20.14

1,00

0,18

0,27

0,12

0,43

57

4,03

0,35

1,79

0,00

1,89

57.02

4,03

0,35

1,79

0,00

1,89

57.02.01

4,03

0,35

1,79

0,00

1,89

70

117,00

0,00

39.00

39,00

39,00

71

117,00

0,00

39,00

39,00

39,00

71.03

117,00

0,00

39,00

39,00

39,00

866,03     218,72      215,67      195,53       236,11

SEF SERVICIU BUGET

Ir