Hotărârea nr. 139/2012

Hotărârea.nr.139 - privind aprobarea reorganizării Complexului de ServiciiTărlungeni, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi ProtecţiaCopilului Braşov, prin transformarea “Centrului Respiro” din Tărlungeni, în Casăde Tip Familial “Arlechin”


România


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 139

din data de 09.03.2012

- privind aprobarea reorganizării Complexului de Servicii Tărlungeni, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin transformarea “Centrului Respiro” din Tărlungeni, în Casă de Tip Familial “Arlechin”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând propunerea domnului consilier județean Grapă Sebastian, precum și Nota de Fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, înregistrată sub nr. 4914/07.03.2012 prin care se propune aprobarea reorganizării Complexului de Servicii Tărlungeni, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin transformarea “Centrului Respiro” din Tărlungeni, în Casă de Tip Familial “Arlechin”, precum și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu precizarea că pentru înființarea acestui centru nu se solicită majorări de buget și nici angajări de personal; se impune schimbarea tipului de activitate și a denumirii centrului,

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „b” și „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă reorganizarea Complexului de Servicii Tărlungeni, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin transformarea “Centrului Respiro” din Tărlungeni, în Casă de Tip Familial “Arlechin”.

Art.2. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, IntegrareEuropeană și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.                /

PREȘEDIN Aristotel CamContrasemnează, SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu