Hotărârea nr. 138/2012

Hotărârea.nr.138 - privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentruProtecţia Copilului Braşov


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov.ro Website: WNyi.judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.138

din data de 9.03.2012

- privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând propunerea formulată de către domnul consilier județean Grapă Sebastian, prin care supune aprobării plenului, modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, în sensul înlocuirii doamnei Simionina Sanda Florian, cu domnul Mâzgăreanu Ioan;

Văzând cererea înregistrată sub nr.2699/ 09.03.2012 a doamnei Simionina Sanda Florian, membru în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, prin care aceasta solicită retragerea din cadrul acestei comisii, din motive personale;

Ținând cont de adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov, înregistrată sub nr. 2698/2012, prin care domnul Ioan Mâzgăreanu, Manager al Spitalului Clinic de Copii Brașov, este desemnat ca reprezentant al Direcției, pentru a fi membru în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov; această adresă este susținută de cererea domnului Ioan Mâzgăreanu, înregistrată sub nr. 579/19.01.2012, formulată în același sens;


Având în vedere dispozițiile art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) și alin. (2), art. 5, alin. (1), pct. “a” din H.G.R. nr. 1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin. (5) lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, în sensul înlocuirii doamnei Simionina Sanda Florian, membru în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, cu domnul Mâzgăreanu Ioan, medic specialist desemnat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov, urmând a exercita, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, calitatea de membru al acestei Comisii.

Art.2, - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 5/16.01.2012 se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE, AristoteRCancescu
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu