Hotărârea nr. 137/2012

Hotărârea.nr.137 - privind întocmirea şi decontarea de către Consiliul JudeţeanBraşov a documentaţiei cadastrale de dezlipire a numărului topografic 44, CF 12Rupea, Judeţul Braşov, pentru finalizarea proiectului „Sistem de ManagementIntegrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov”


România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.137

din data de 09.03.2012

- privind întocmirea și decontarea de către Consiliul Județean Brașov a documentației cadastrale de dezlipire a numărului topografic 44, CF 12 Rupea, Județul Brașov, pentru finalizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 09.03.2012 ;

Analizând referatul nr. 2455/07.03.2012 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune întocmirea și decontarea de către Consiliul Județean Brașov a documentației cadastrale de dezlipire a numărului topografic 44, CF 12 Rupea, Județul Brașov, în vederea înscrierii dreptului de administrare în favoarea Județului Brașov, pentru finalizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”, precum și Hotărârea nr.397/2011 adoptată de Consiliul Județean Brașov, prin care s-a aprobat Mașter Planul și Planul de Investiții pe Termen Lung pentru proiectul SMID Brașov;

Ținând cont de Hotărârea nr. 3/01.02.2012, adoptată de Consiliul Local al Orașului Rupea, privind darea în administrarea Consiliului Județean Brașov a terenului pentru construcția obiectivului Stație de Transfer, aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”;

Având în vedere dispozițiile art. 867 - Codul Civil și art. 91 alin. (1) lit. b și alin. (3) lit. d din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă întocmirea și decontarea de către Consiliul Județean Brașov a documentației cadastrale de dezlipire a numărului topografic 44, CF 12 Rupea, Județul Brașov, pentru finalizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”.

Art.2. - Se aprobă preluarea în administrarea Județului Brașov, a terenului care face obiectul amplasamentului pentru obiectivul Stație de transfer, din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov”.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

tijLilui, Direcția Coordonare Integrare Europeană și


Direcția Investiții Urbanism Amenaja

Direcția Economică. /Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu