Hotărârea nr. 136/2012

Hotărârea.nr.136 - privind aprobarea demarării procedurilor privind contractareaunui împrumut în sumă de 2.958.150 lei pentru contractarea serviciilor deconsultanţă necesare finalizării procedurilor de atragere a fondurilor structuraleprin intermediul POS MEDIU Axa Prioritară 2, „Dezvoltarea sistemelor integratede management al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” şicofinanţarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor E-sănătate oferite de SpitalulMunicipal Dr. Aurel Tulbure FăgăraşConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.136

din data de 09.03.2012

privind aprobarea demarării procedurilor privind contractarea unui împrumut în sumă de 2.958.150 lei pentru contractarea serviciilor de consultanță necesare finalizării procedurilor de atragere a fondurilor structurale prin intermediul POS MEDIU Axa Prioritară 2, „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric” și cofinanțarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor E-sănătate oferite de Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 09.03.2012 ;

Analizând propunerea domnului vicepreședinte Kovacs Attila privind continuarea demersurilor și identificarea surselor de finanțare în vederea contractării serviciilor de consultanță necesare finalizării procedurilor de atragere a fondurilor structurale prin intermediul POS MEDIU Axa Prioritară 2, „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”, precum și referatul întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului din care rezultă necesitatea alocării sumei de 2.270.400 lei în acest scop, propunerea domnului consilier județean Grapă Sebastian privind alocarea sumei de 687.750 lei pentru cofinanțarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor E-sănătate oferite de Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș”, precum și referatul întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului;

Ținând cont de propunerea domnului președinte Aristotel Căncescu privind aprobarea demarării procedurilor privind contractarea unui împrumut în sumă de 2.958.150 lei, pentru cele două proiecte;

Având în vedere dispozițiile art. 61 alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ari. 3, art. 7, art. 91 alin.l lit. b și alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă demararea procedurilor privind contractarea unui împrumut în valoare de 2.958.150 lei după cum urmează:

2.270.400 lei pentru contractarea serviciilor de consultanță necesare finalizării procedurilor de atragere a fondurilor structurale prin intermediul POS MEDIU Axa Prioritară 2, „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

687.750 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor E-sănătate oferite de Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș”

Art.2. - Președintele Copsiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția ea Teritoriului, Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

/W