Hotărârea nr. 135/2012

Hotărârea.nr.135 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu AsociaţiaPentru Înfrumusețarea Codlei şi finanţarea cu suma de 10.000 lei pentru realizareaproiectului ”Codlea prinde viață – sport, mișcare, sănătate”Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 135

din data de 09.03.2012

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Pentru înfrumusețarea Codlei și finanțarea cu suma de 10.000 Iei pentru realizarea proiectului ”Codlea prinde viață -sport, mișcare, sănătate”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 09.03.2012;

Analizând propunerea domnului consilier județean Claudiu Coman privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Pentru înfrumusețarea Codlei și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru realizarea proiectului ”Codlea prinde viață - sport, mișcare, sănătate”;

Văzând prevederile art. 97 alin. (2) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 66 alin. (2) și art. 114 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 8/2012 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Pentru înfrumusețarea Codlei și finanțarea cu suma de 10.000 lei, din bugetul local al județului Brașov, pe anul 2012-Cap. 67.02. - Cultură, recreere și religie, pentru realizarea proiectului ”Codlea prinde viață -sport, mișcare, sănătate”.

Art. 2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică


Locală și Direcția Economică


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu