Hotărârea nr. 134/2012

Hotărârea.nr.134 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu ParohiaOrtodoxă Beia şi finanţarea cu suma de 50.000 lei, în vederea achităriicontravalorii lucrărilor de reparații efectuate la Biserica cu hramul ”Buna Vestire”din satul Beia, comuna Cața


România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 134

din data de 9.03.2012

- privind alocarea sumei de 50.000 lei comunei Cața din fondul de rezervă al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.03.2012;

Analizând propunerea domnului consilier județean Claudiu Coman privind aprobarea alocării sumei de 50.000 lei comunei Cața din fondul de rezervă al județului Brașov, pentru stingerea unui litigiu;

Văzând prevederile art. 97 alin. (2) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 66 alin. (2) și art. 114 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 8/2012 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile din art. 15 și 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (3), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se alocă suma de 50.000 lei comunei Cața, pentru stingerea unui litigiu, prin


diminuarea fondului de rezervă al județului Brașov, constituit la Cap.54.02 “Alte servicii publice generale” titlul 50.04 “Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu suma de 50.000 lei și majorarea cu aceeași sumă la Cap.54.02 “Alte servicii publice generale” titlul 51.01.24 “Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ - teritoriale în situații de extremă dificultate”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin