Hotărârea nr. 133/2012

Hotărârea.nr.133 - privind aprobarea încheierii contractului de concesiune întreJudețul Brașov și medicul stomatolog Marinescu Horațiu Corneliu, pentru spatiul2-3, ce va fi amenajat cabinet dentar pe cont propriu, din mansarda imobilului cudestinația de Policlinică Stomatologică “Diaconu Coresi”, cu sediul în MunicipiulBrașov, str. Diaconu Coresi, nr.1


România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: Office®iudbrasov.ro Website: wwN.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.133

din data de 9.03.2012

- privind aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Marinescu Horațiu Comeliu, pentru spațiul 2-3, ce va fi amenajat cabinet dentar pe cont propriu, din mansarda imobilului cu destinația de Policlinică Stomatologică “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 2120/29.02.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea încheierii, până la data de 31.12.2012, a contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Marinescu Horațiu Comeliu, pentru spațiul 2-3, ce va fi amenajat cabinet dentar pe cont propriu, din mansarda imobilului cu destinația de Policlinică Stomatologică “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, cu redevența calculată conform Raportului de Evaluare nr. 16/2010;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 311/26.07.2011 privind stabilirea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresii” cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, concesionate în baza HG nr.884/2004, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.407/2.10.2007 privind aprobarea schimbării destinației unor spații din imobilul - policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi”, situate în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, în vederea închirierii;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit. “c” și alin. (1) și alin. (4), lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea, până la data de 31.12.2012, a contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Marinescu Horațiu Corneliu, pentru spațiul 2 - 3, ce va fi amenajat cabinet dentar pe cont propriu, din mansarda imobilului, cu destinația de Policlinică Stomatologică “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, cu redevența calculată conform Raportului de Evaluare nr. 16/2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 311/2011.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin


Direcția Inves                                         - Compartimentul Patrimoniu.

Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu