Hotărârea nr. 132/2012

Hotărârea.nr.132 - privind aprobarea încheierii contractului de concesiune întreJudețul Brașov și medicul stomatolog Pricop Ada Mihaela, pentru Cabinetulmedical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cusediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: o fiice® iudbrasov.ro

Website: vtwN.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 132

din data de 9.03.2012

- privind aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Pricop Ada Mihaela, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1816/28.02.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea încheierii, pentru perioada de 01.03.2012- 31.12.2012, a contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Pricop Ada Mihaela, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, folosit în regim tură-contratură cu medical Țenea Sanda, cu redevența calculată conform Raportului de Evaluare nr. 16/2010;

Ținând cont că titularul contractului de concesiune nr. 2144/2005, medicul stomatolog Cârstea Laura Violeta a solicitat prin cererea înregistrată sub nr. 1673/2011 încetarea acestui contract de concesiune, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 311/26.07.2011 privind stabilirea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresii” cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, concesionate în baza HG nr.884/2004;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit. “c” și alin. (1) și alin. (4), lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - Se aprobă încheierea, pentru perioada de 01.03.2012- 31.12.2012, a contractului de concesiune între Județul Brașov și medicul stomatolog Pricop Ada Mihaela, pentru Cabinetul medical nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, folosit în regim tură-contratură cu medicul Țenea Sanda, cu redevența calculată conform Raportului de Evaluare nr. 16/2010, aprobat prin

Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 311/2011.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin

Direcția Investiții, Urbanism și Ampnajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu