Hotărârea nr. 131/2012

Hotărârea.nr.131 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentruobiectivul de investiții “Consolidare, restaurare și punere în valoare a CetățiiFeldioara”, precum și includerea în Lista de investiții, la Cap. 67.07- “Cultură,Recreere și Religie”, a acestui obiectiv de investiții


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CodF-16

HOTĂRÂREA NR.131 din data de 9.03.2012

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare, restaurare și punere în valoare a Cetății Feldioara”, precum și includerea în Lista de investiții, la Cap. 67.07- “Cultură, Recreere și Religie”, a acestui obiectiv de investiții

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 2686/08.03.2012 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare, restaurare și punere în valoare a Cetății Feldioara”, precum și includerea în Lista de investiții, la Cap.        “Cultură, Recreere și Religie”, a acestui obiectiv de

investiții, în valoare de 2.900.000 lei, plata fiind asigurată prin contractul de credit - linie de finanțare nr. 70005/25.01.2007 ; în referat se face precizarea că Cetatea Feldioara este nominalizată în Lista Monumentelor istorice aprobată prin Ordinul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2361/2010, sub clasificația BV -II-a-11695 ;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. 1, și art. 45, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „b” și alin.(3), lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare, restaurare și punerea în valoare a Cetății Feldioara”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se aprobă includerea acestui obiectiv în Lista de investiții, la Cap. 67.07- “Cultură, Recreere și Religie”, în valoare de 2.900.000 lei.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Anexa


Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului : „Consolidare, restaurare si punere in valoare a Cetatii Feldioara

 • Denumirea lucrării: „ Consolidare, restaurare si punere in valoare a

Cetatii Feldioara ”

♦♦♦ Ordonatorul principal de credite: Consiliul Județean Brașov,

 • Amplasament: comuna Fedioara,jW. Brașov

♦> Situația juridică: Clădirea este inclusa în domeniului public al Comunei Feldioara

 • 1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI'. 20.057.540 lei (inclusiv TVA)

- din care:

 • - C+M..............................................16.175.430 lei din care TVA 3.321.190 lei

 • - Proiectare + asistenta tehnologica.. 1.3 81.110 lei din care TVA 267.310 lei

 • - Lucrări amenajare teren................ 2.232.000 lei din care TVA 432.000 lei

 • - Organizare șantier............................. 626.980 lei din care TVA 121.351 lei

 • - Alte cheltuieli neprevăzute...............1.302.000 lei din care TVA 252.000 lei

 • 2. SUPRAFAȚA CONSTRUITA + SUPR, INCINTA INTERIOARA: 2755 mp - din care:

 • - suprafața construita turn vest:

 • - suprafața desfasurata turn vest: 228 mp

 • - suprafața construita turn est:

 • - suprafața desfasurata turn est: 183 mp

 • - suprafața construita turn sud:

 • - suprafața desfasurata turn sud: 73 mp

 • - suprafața construita turn nord: 51 mp

 • - suprafața desfasurata turn nord: 51 mp

 • - suprafața construita capela:

 • - suprafața construita ziduri:    TH mp

 • 3. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII: 4 ani


DIRECTOR EXEC. DIUAT

Emil Cirica

întocmit

Mircea Gherghe