Hotărârea nr. 130/2012

Hotărârea.nr.130 - privind aprobarea modificării actului adiţional nr.70005/C/29.12.2011 la Contractul de credit – linia de finanţare nr.70005/25.01.2007


Romania
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.130

din data de 09.03.2012

- privind aprobarea modificării actului adițional nr.70005/C/29.12.2011 la Contractul de credit - linia de finanțare nr.70005/25.01.2007

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr.2687/08.03.2012 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificării actului adițional nr.70005/C/29.12.2011 la Contractul de credit -linia de finanțare nr.70005/25.01.2007 ;

Ținând cont de faptul că la Actul adițional nr.DM nr.70005/C/29.12.2011 la contractul de credit — linie de finanțare nr.70005/25.01.2007 s-a prevăzut la Cap.II Utilizarea Liniei de Finanțare, subcapitolul B, ca suma de 4.900.000 lei să fie utilizată pentru finanțarea:

  • 1. Reabilitare, amenajare și refuncționalizare Complex Agrement Tâmpa - extindere;

  • 2. Reabilitare, amenajare și refuncționalizare Bastionul Postăvarilor;

  • 3. Amenajare tumuru de pulbere zona Graft;

  • 4. Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare Turn Bathory conform Hotărârii nr.567/2011 a Consiliului Județean Brașov, precum și faptul că lucrările la obiectivele de investiții nominalizate la pozițiile 1,2,3 s-au finanțat din surse proprif r

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit. b și alin. (3) lit. c din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. — Se aprobă modificarea actului adițional nr.70005/C/29.12.2011 la Contractul de credit — linia de finanțare nr.70005/25.01.2007, în sensul utilizării sumei de 4.900.000 lei, cuprinsă la Cap.II Utilizarea Liniei de Finanțare, subcapitolul B, după cum urmează:

Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare Turn Bathory 2.000.000 lei Consolidare, restaurare și punere în valoare a Cetății Feldioara 2.900.000 lei

- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea T             irecția Economică.


PREȘEDINTE Aristotel CănJJgu. AH/ 1 X

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu