Hotărârea nr. 13/2012

Hotărârea.nr.13 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru CentrulȘcolar pentru Educație Incluzivă Braşov, pe anul 2012


România




Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 13

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.02.2012;

Analizând raportul nr. 1204 /2.04.2012 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2012 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

/\

In temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclizivă Brașov, pe anul 2012, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


eseu



Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


CEN ȘCOLAR EDU INC BRAȘOV 02 - BUGETUL LOCAL 65.07.04 - INVATAMANT SPECIAL

2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


CEN ȘCOLAR EDU INC BRAȘOV


CHELTUIELI

B

3.739,15

970,39

1.014,85

856,29

897,62

CHELTUIELI CURENTE

01

3.619,15

970,39

914,85

836,29

897,62

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.221.18

840,55

793,55

793,53

793,55

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

1001

2.505,00

648,00

619,00

619.00

619,00

SALARII DE BAZA

10.01.01

1.930,00

497,00

475,00

498,00

460,00

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

233,00

65,00

64,00

40,00

64,00

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

304,00

74,00

70,00

75,00

85,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

38,00

12,00

10.00

6,00

10,00

CONTRIBUȚII

10.03

716,18

192,55

174,55

174,53

174,55

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

522,00

134,00

132.00

125,00

131,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

14,13

4,00

3,50

3,08

3,55

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

130,55

33,55

31,00

34,00

32,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

4,45

1,00

1.00

1,45

1,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

45,05

20,00

7,05

11,00

7,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

384,77

127,17

118,70

36,76

102,14

BUNURI SI SERVICn

20.01

199,97

70,50

57,21

16,76

55,50

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

4,71

3,50

1,21

0,00

0,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

4,00

1,00

2,00

0,00

1,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

111,00

33,00

38,00

10,00

30,00

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

13,00

3,00

4,00

2,00

4,00

Pagina 1 din 2

Denumirea indiC~ ilor

I indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT1

20.01.05

6,00

4,00

0,00

2,00

0,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

3,00

2,00

1,00

0,00

0,00

TRANSPORT

20.01.07

17,00

7,00

4,00

0,00

6,00

POSTA.TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

12,76

4,00

2,00

2,76

4,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

1,50

1,00

0,00

0,00

0,50

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

27,00

12,00

5,00

0,00

10,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

40,00

13,01

26,99

0,00

0,00

HRANA

20.03

128,00

32,00

31,00

20,00

45,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

128,00

32,00

31,00

20,00

45,00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

1,90

1,40

0,50

0,00

0,00

MEDICAMENTE

20.04.01

1,40

0,90

0,50

0,00

0,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

1,40

0,76

0,00

0,00

0,64

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

1,40

0,76

0,00

0,00

0,64

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

6,00

2,00

3,00

0,00

1,00

ALTE CI 1ELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

6,00

2,00

3,00

0,00

1,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

13,20

2,67

2,60

6,00

1,93

AJUTOARE SOCIALE

57.02

13,20

2,67

2,60

6,00

1,93

AJUTOARE SOCIALE IN NATURA

57.02.02

13,20

2,67

2,60

6,00

1,93

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71*72)

70

120,00

0,00

100,00

20,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

120,00

0,00

100,00

20,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE ST MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

71.01.03

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

Total

3.739,15

97049

1.014,85

85649

897,62


SEF SERVICIU


ET


Pagina 2 din 2