Hotărârea nr. 129/2012

Hotărârea.nr.129 - privind aprobarea închirierii, în favoarea familiei TINCAANCA, a unui spaţiu cu destinaţia de locuinţă de serviciu, în suprafaţă de 50 m.p.,situat în incinta Spitalului Mîrzescu Braşov - subsol


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov.ro Website: wn^n.judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.129

din data de 9.03.2012

privind aprobarea închirierii, în favoarea familiei TINCA ANCA, a unui spațiu cu destinația de locuință de serviciu, în suprafață de 50 m.p., situat în incinta Spitalului Mîrzescu Brașov - subsol

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 30937/25.01.2012, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, privind aprobarea închirierii, în favoarea familiei TINCA ANCA, a unui spațiu cu destinația de locuință de serviciu, în suprafață de 50 m.p., situat în incinta Spitalului Mîrzescu Brașov - subsol; contractul de închiriere ce urmează a fi încheiat este accesoriu contractului individual

de muncă, tariful de închiriere urmând a fi stabilit în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean


Brașov nr. 163/2007;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 163/29.05.2007 privind actualizarea tarifului de bază lunar al chiriei (lei/m.p.) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe ale Consiliului Județean Brașov, dispozițiile Legii nr. 114/1996, republicată, privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile O.U.G. nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”c” și alin.(4) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă închirierea, în favoarea familiei TINCA ANCA, a unui spațiu cu destinația de locuință de serviciu, în suprafață de 50m.p., situat în incinta Spitalului Mîrzescu Brașov - subsol, contractul de închiriere fiind accesoriu contractului individual de muncă, iar tariful de închiriere urmând a fi stabilit în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 163/29.05.2007.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului-Compartimentul Patrimoniu.Contrasemnează,

SECRETAR Maria Dumbrăveanu