Hotărârea nr. 12/2012

Hotărârea.nr.12 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru DirecţiaJudeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2012Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 12 din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.02.2012;

Analizând raportul nr. 1204 /2.04.2012 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2012 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

In temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, pe anul 2012, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


PREȘEDI Aristotel CăncdscuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate      EVIDENTA POPULAȚIEI

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

Funcțional   54.10 - SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor


Cod indic Total Trim I Trim II Trim III Trim FV

A

B

1

2

3

4

5

EVIDENTA POPULAȚIEI

CHELTUIELI

B

1.654,60

281,91

446,98

459,01

466,70

CHELTUIELI CURENTE

01

1.054,60

281,91

246,98

259,01

266,70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

852,47

229,05

207,81

207,81

207,80

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

629.58

169,91

153,22

153,22

153,23

SALARII DE BAZA

10.01.01

625,38

168,41

152,32

152,32

152,33

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

4,20

1,50

0,90

0,90

0,90

CONTRIBUȚII

10.03

222,89

59,14

54,59

54,59

54,57

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

158,07

42,00

38,69

38,69

38,69

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

3,50

0,90

0,87

0,87

0,86

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

40,72

11,00

9,91

9,91

9,90

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

1,26

0,40

0,28

0,29

0,29

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

19,34

4,84

4,84

4,83

4,83

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

202,13

52,86

39,17

51,20

58,90

BUNURI SI SERVICII

20.01

171,43

45,16

34,67

39,20

52,40

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

11,75

0,50

2,50

3,75

5,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

1,62

0,50

0,30

0,30

0,52

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

17,60

6,00

3,80

4,80

3,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

3,00

1,00

1,00

0,60

0,40

CARBURANȚI SI LUBR1FIANTI

20.01.05

17,50

5,00

3.75

3,75

5,00

TOSTA, TELECOMUNICAȚII. RADIO. TV, INTERNET

20.01 08

52,36

12,86

12,50

10,00

17,00

Denumirea indica or

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE DEPLASARE, DETASARl, TRANSFERURI

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MA TERIALE DOCUMENTARE

PREGĂTIRE PROFESIONALA

ALTE CHELTUIELI

PRIME DF. ASIGURARE NON-VIATA

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

Total

ORDONATOR DE CREDITE

f ’ndic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

B

1

2

3

4

5

20.01.09

42,60

11,30

6,82

11,00

13,48

20.01.30

25,00

8,00

4,00

5,00

8,00

20.06

18,30

2,50

1,80

9,00

5,00

20.06.01

8,30

2,50

1,80

2,00

2.00

20.06.02

10,00

0,00

0,00

7,00

3,00

20.11

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

20.13

2,40

1,20

1,20

0,00

0,00

20.30

7,50

1,50

1,50

3,00

1,50

20.30.03

7,50

1,50

1,50

3,00

1,50

70

600,00

0,00

200,00

200,00

200,00

71

600,00

0,00

200.00

200,00

200,00

71.01

600,00

0,00

200,00

200,00

200,00

71.01.02

600,00

0,00

200,00

200,00

200,00

1.654,60

281,91

446,98

459,01

466,70

SEF SERVICIU BUGET