România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 118

din data de 9.03.2012

- privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Holinca Eva-Maria, pentru Cabinetul medical nr. 11, situat în cadrul Asociației Stomatologice “Astra”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Cometei, nr.l

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1319/23.02.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 5743/2005, încheiat cu medicul stomatolog Holinca Eva-Maria, pentru Cabinetul medical nr. 11, situat în cadrul Policlinicii “Astra”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Cometei, nr.l, până la data de 31.12.2012;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit. “c” și alin. (1) și alin. (4), lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 385, alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările aduse de pct. 24, al Art. I din Legea nr. 264/2007, coroborate cu prevederile art. 11, alin. (9) și art. 130 din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Dentiști din România, aprobat prin Decizia nr. 5/2007 a Colegiului Medicilor Dentiști din România;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2012, a duratei contractului de concesiune nr. 5743/2005, încheiat cu medicul stomatolog Holinca Eva-Maria, pentru Cabinetul medical nr. 11, situat în cadrul Asociației Stomatologice “Astra”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Cometei, nr.l.

Art2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția InvestițiLLJrbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.

PREȘE Aristotel I


STE, icescuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu