Hotărârea nr. 117/2012

Hotărârea.nr.117 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 117

din data de 09.03.2012


-privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data 09.03.2012;

Analizând referatul nr. 2531/06.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 38 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009 și Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, coroborate cu art. 91 alin.(l) lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se constituie Comisia de evaluare anuală pentru managementul Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, în următoarea componență:


Președinte:    Oltean Vasile

Membru:     Helerea Elena

Membru:     Mailat Gabriela

Secretariat:   Moldovan Liliana

Stelea Nicoleta


Olteanu Viorica


Consilier județean, Comisia de specialitate nr. 4 -pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte Director, Biblioteca Universității „Transilvania” Brașov Director adjunct, Biblioteca Universității „Transilvania” Brașov

Consilier, Direcția Coordonare Integrare Europeană-Consiliul Județean Brașov

Consilier, Direcția Coordonare Integrare Europeană -Consiliul Județean Brașov

Consilier, Direcția Economică-Consiliul Județean Brașov


/

Art.2. - Președintele Conșfliului  hotărâri prin Direcția Coordgriare Integrare Europeană.


Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezenteiAristoteirG&ncescuContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu