Hotărârea nr. 116/2012

Hotărârea.nr.116 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentrumanagementul Centrului Cultural „Reduta” Braşov şi Şcolii Populare de Arte şiMeserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 116

din data de 09.03.2012

-privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Centrului Cultural „Reduta” Brașov și Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data 09.03.2012;

Analizând referatul nr. 2532/06.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Centrului Cultural „Reduta” Brașov și Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 38 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009 și Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, coroborate cu art. 91 alin.(l) lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se constituie Comisia de evaluare anuală pentru managementul Centrului Cultural „Reduta” Brașov și Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, în următoarea componență:

Președinte:

Membru: Membru: Secretariat:


Comea Gheorghe Claudiu

Mihăilescu Cristian

Pepene Nicolae

Belu Gabriela

Săcuiu Nicolae

Scărlătescu Camelia


Consilier județean, Comisia de specialitate nr. 4 -pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte

Regizor artistic, Opera Brașov

Director, Direcția de Cultură a Orașului Râșnov

Consilier, Direcția Coordonare Integrare Europeană- Consiliul Județean Brașov

Director executiv, Direcția Coordonare, Integrare Europeană-Consiliul Județean Brașov

Șef serviciu, Direcția Economică-Consiliul Județean Brașov

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.