Hotărârea nr. 113/2012

Hotărârea.nr.113 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat,pe anul 2012 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.113

din data de 09.03.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr.2588/06.03.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea modificării bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, pe anul 2012, ca urmare a fundamentării eronate față de metodologia aprobată prin Ordinul comun al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr.244/2651/2010;

Ținând cont de Hotărârea nr.42/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin OUG nr.32/2011, art.19 alin.(l) lit.b și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a


prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.
Buget detaliat pe capitole si subcapitole

Unitate     SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

Tip Buget 10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

An           2012                                                                                                                       (MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

VENITURI

0.10

9.435,68

0,00

2.524,83

2.274,60

2.283,05

2.353,20

VENITURI CURENTE

1.10

9.397,33

0,00

2.524,83

2.270,10

2.283.05

2.319.35

VENITURI NEFISCALE

C.10

9.397,33

0,00

2.524,83

2.270,10

2.283,05

2.319,35

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

C2.10

9.397,33

0,00

2.524,83

2.270,10

2.283,05

2.319,35

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIV1TAT1

33.10

9.397,33

0,00

2.524,83

2.270,10

2.283,05

2.319,35

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII

33.10.08

148,00

0,00

47,00

37,00

32,00

32,00

VENITURI DIN CONTRACTELE ÎNCHEIATE CU CASELE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

33.10.21

7.514,33

0,00

1.992,43

1.820,00

1.840,45

1.861,45

VENITURI DIN CONTRACTE ÎNCHEIATE CU DIRECȚIILE DE SANATATE PUBLICA DIN SUME ALOCATE DE LA 33.10.30

1.735,00

0,00

485,40

413,10

410,60

425,90

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PT FINANȚAREA SECȚIUNII DE DEZV A BUG . LOCAL

37.10.03

-33,85

0,00

-26,85

-7,00

0,00

0,00

VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

37.10.04

33,85

0,00

26,85

7,00

0,00

0,00

SUBVENȚII

IV. 10

38,35

0,00

0,00

4,50

0,00

33,85

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMIN1STARTII

43.10

38,35

0,00

0,00

4,50

0,00

33,85

SUBVENȚII DIN BL PT. FINANȚAREA CHELT. DE CAPITAL DIN DOMENIUL SANATATII

43.10.14

38,35

0,00

0,00

4,50

0,00

33,85

CHELTUIELI

1.10

9.568,03

0,00

2.657,18

2.274,60

2.283,05

2.353,20

PARTEA A-lll-A CHELTUIELI SOCI AL-CULTURALE

64.10

9.568,03

0,00

2.657,18

2.274,60

2.283,05

2.353,20

SANATATE

66.10

9.568,03

0,00

2.657,18

2.274,60

2.283,05

2.353,20

SERVICII MEDICALE IN UNIT ATI SANITARE CU PATURI

66.10.06

9.568,03

0,00

2.657,18

2.274,60

2.283,05

2.353,20

SPITALE GENERALE

66.10.06.01

9.568,03

0,00

2.657,18

2.274,60

2.283,05

2.353,20

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PppVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

"Fu tal

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6


SEF SERVICIU BUGET $


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate      SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

Tip Buget 10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII Funcțional 66.06.01 - SPITALE GENERALE

An           2012

MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

I

2

3

4

5

6

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

CHELTUIELI

B

9.568.03

0.00

2.657.18

2.274,60

2.283,05

2.353,20

CHELTUIELI CURENTE

01

9.495.83

0.00

2.630,33

2.263,10

2.283,05

2.319.35

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.209,11

0,00

1.588,40

1.586.60

1.584,55

1.449.56

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

4.533,38

0.00

1.158.30

1.156,50

1.154,45

1.064.13

SALARII DE BAZA

10.01.01

2.480.78

0.00

635.00

635.00

635.00

575.78

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

1.733.21

0.00

438.00

438,00

438.00

419.21

ALTE SPORURI

10 01 06

53.20

0.00

14.50

14.50

14.50

9.70

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.II

245.45

0.00

63.70

62.70

60,70

58.35

INDEMNIZAȚII PLĂTITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII

10.01.12

2.35

0,00

0,80

0,80

0,75

0.00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

18.39

0,00

6.30

5,50

5,50

1,09

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10.02

243.15

0.00

64,00

64.00

64,00

51.15

TICHETF. DE MASA

10 02.01

243.15

0,00

64,00

64.00

64,00

51.15

CONTRIBUȚII

10.03

1.432,58

0.00

366.10

366,10

366.10

334.28

CONTRIBUȚII DF. ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

1.122.60

0,00

285,00

285,00

285,00

267,60

CONTRIBUTlI DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

22.27

0.00

6.00

6,00

6,00

4,27

CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI SOCIALI-: DE SANATATE

10 03.03

235.74

0.00

60.50

60.50

60,50

54.24

c

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PR^ EDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.0-1

12.64

0.00

3.60

3.60

3.60

1.84

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10 03 06

39.33

0.00

11.00

11.00

11.00

6.33

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.286.72

0.00

1 041.93

676.50

698.50

869.79

BUNURI SI SERVICII

20.01

1.395.19

0.00

388.60

295.60

299.10

411.89

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

68.50

0.00

28.50

11.00

13.50

15.50

MA1 ERIALE PENTRU CURA 1 ENIE

20.01.02

94.00

0.00

25,00

20.00

20.00

29.00

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20 01.03

326.66

0.00

113.00

63.00

60.00

90.66

APA. CANAL SI SALUBRI TATE

20.01.04

163.00

0.00

38,50

38.50

38,50

47,50

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

20.01.05

27,50

0.00

12.50

5.00

5,00

5,00

PIliSE DE SCHIMB

20.01.06

6.00

0.00

3,00

0,00

3,00

0,00

TRANSPORT

20.01.07

16.20

0,00

3.60

3,60

3,60

5,40

POSTA. TELECOMUNICAȚII. RADIO, TV, INTERNET

20.01 08

42.00

0.00

7.50

5.50

6.50

22.50

MATERIALE SI PRESTAI 1 DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

232.50

0.00

60.00

52.00

52.00

68,50

ALIT BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

418.83

0.00

97.00

97.00

97.00

127.83

REPARAȚII CURENTE

20.02

133.53

0.00

48.53

29.00

23.00

3.3.00

HRANA

20.03

470.00

0.00

125.00

115.00

110.00

120.00

HRANA PENTRU OAMENI

20.0.3 01

470.00

0.00

125.00

115.00

110,00

120.00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

975.10

0.00

365,40

167.90

195.90

245,90

MEDICAMENTE

20.04.01

585.50

0,00

245,50

85,00

110,00

145,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

154.50

0.00

44.00

32,00

35,00

43,50

REACTIVI

20 04.03

121.00

0.00

49.00

24.00

24,00

24.00

DEZINFECTANTI

20.04.01

114.10

0.00

26.90

26.90

26,90

33,40

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN TAR

20.05

25.00

0.00

13.00

3.50

4.00

4.50

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05 01

10,00

0.00

10.00

0.00

0,00

0.00

ALTE OBIECTE DE INVEN TAR

20.05.30

15.00

0.00

3.00

3.50

4.00

4.50

DEPLASARE. DETAȘARE TRANSFERURI

20.06

2.00

0.00

0.50

0.5C

0.50

0.50

DEPLASĂRI INTERNE. DETAȘARE TRANSFERURI

20.06 01

2.00

0.00

0.50

0.50

0.50

0,50

MATERIALE DE LABORATOR

20.09

172,00

0,00

56.50

41,50

41.50

32,50

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

11,00

0.00

6.00

1,00

3,00          1,00

PROTECTIA MUNCII

20.14

8.60

0.00

2.40

1,90

2.40

1,90

ALTE CHELTUIELI

20 30

94.30

0.00

36,00

20.60

19.10        18.60

RECLAMA SI PUBLICITA TE

20.30.01

28.00

0,00

24.00

4,00

0,00 0.00

CHIRII

20 30.04

42.00

0.00

10.50

10.50

10.50        10.50

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

24.30

0.00

1.50

6.10

8.60 8.10

V

c

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Pflf~ EDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

CHELTUIELI DECAPITAI, (70 -71-72»

70

72.20

0.00

26.85

11.50

0.00

33.85

IITLUI. X ACTIVE NEFINANCIARI.

71

72.20

0.00

26.85

11.50

0.00

33.85

ACI IVI-: FIXE (INCLUSIV REPARAI II CAPII AI.I-. )

71 01

72.20

0.00

26.85

11.50

0.00

33.85

CONSTRUCȚII

71 OLOI

11.50

0.00

0.00

4.50

0.00

7.00

MAȘINI. ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPOR 1

71 01 02

33.85

0.00

26.85

7.00

0.00

0.00

MOBILIER. APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE C( JRPORALE

71.01.0.3

26.85

0.00

0.00

0.00

0.00

26.85

Total

9.568.03

0.00

2.657,18

2.274.60

2.283,05

2.353,20

ORDONATOR DE CREDITESEE SERVICIU BUGET