Hotărârea nr. 112/2012

Hotărârea.nr.112 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat,pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea”BraşovConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.112

din data de 09.03.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr.2588/06.03.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea modificării bugetului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov, pe anul 2012, ca urmare a fundamentării eronate față de metodologia aprobată prin Ordinul comun al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr.244/2651/2010;

Ținând cont de Hotărârea nr.40/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov, pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin OUG nr.32/2011, art.19 alin.(l) lit.b și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

asigură aducerea la îndeplinire a


Art.2. - Președintele Consiliului Județean prezentei hotărâri, prin Dir ia Economică.


PREȘEDINTE Aristotel Cănctscu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe capitole si subcapitole

Unitate      SPITALUL DE OBST. GINECOLOGIE

Tip Buget 10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII


An           2012                                                                                                                   MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

SPITALUL DE OBST. GINECOLOGIE

VENITURI

0.10

20 .302,00

0,00

4.955,00

5.160,00

5.160,00

5.027,00

VENITURI CURENTE

1.10

20.052,00

0,00

4.955,00

5.035,00

5.035,00

5.027,00

VENITURI NEFISCALE

C.10

20.052,00

0,00

4.955,00

5.035,00

5.035,00

5.027,00

VENITURI DIN PROPRIETATE

CI.10

198,00

0,00

50,00

50,00

50,00

48,00

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

198,00

0,00

50,00

50,00

50,00

48,00

VENITURI DIN CONCESIUNI SI ÎNCHIRIERI

30.10.05

198,00

0,00

50,00

50,00

50,00

48,00

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

C2.10

19.854,00

0,00

4.905,00

4.985,00

4.985,00

4.979,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICE SI ALTE ACTIV1TATI

33.10

19.854,00

0,00

4.905,00

4.985,00

4.985,00

4.979,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII

33.10.08

394,00

0,00

100,00

100,00

100,00

94,00

VENITURI DIN CONTRACTELE ÎNCHEIATE CU CASELE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

33.10.21

18.000,00

0,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

VENITURI DIN CONTRACTE ÎNCHEIATE CU DIRECȚIILE DE SANATATE PUBLICA DIN SUME ALOCATE DE LA 33.10.30

690,00

0,00

145,00

185,00

185,00

175,00

VENITURI DIN CONTRACTE ÎNCHEIATE CU DIRECȚIILE DE SANATATE PUBLICA DIN SUME ALOCATE DIN

33.10.31

770,00

0,00

160,00

200,00

200,00

210,00

SUBVENȚII

IV.10

250,00

0,00

0,00

125,00

125,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTART1I

43.10

250,00

0,00

0,00

125,00

125,00

0,00

SUBVENȚII DIN BL PT. FINANȚAREA CHELT. DE CAPITAL DIN DOMENIUL SANATATII

43.10.14

250,00

0,00

0,00

125,00

125,00

0,00

CHELTUIELI

1.10

20.514,34

226,06

5.167,34

5.160,00

5.160,00

5.027,00

PARTEA A-III-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

20.514,34

226,06

5.167,34

5.160,00

5.160,00

5.027,00

SANATATE

66.10

20.514,34

226,06

5.167,34

5.160,00

5.160,00

5.027,00

SERVICII MEDICALE IN UNI I ATI SANITARE CU PATURI

66.10.06

20.514,34

226,06

5.167,34

5.160,00

5.160,00

5.027,00

SPITALE GENERALE

66.10.06.01

20.514,34

226,06

5.167,34

5.160,00

5.160,00

5.027,00

Denumirea indicatorilor

c

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

t!Li

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

i

2

3

4

5

6


SEF SERVICIU BUGET

&


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


SPITALUL DE OBST. GINECOLOGIE

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 66.06.01 - SPITALE GENERALE

MII LEI


2012

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

SPITALUL DE OBST. GINECOLOGIE

CHELTUIELI

B

20.514,34

226,06

5.167,34

5.160,00

5.160,00

5.027,00

CHELTUIELI CURENTE

01

20.264,34

226,06

5.167,34

5.035,00

5.035,00

5.027,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.329,00

0,00

3.268,00

2.988,00

3.036,00

3.037,00

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

9.211,00

0,00

2.443,00

2.250,00

2.261,00

2.257,00

SALARII DE BAZA

10.01.01

6.288,00

0,00

1.661,00

1.510,00

1.560,00

1.557,00

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

1.140,00

0,00

300,00

280,00

280,00

280,00

ALTE SPORURI

10.01.06

1.060,00

0,00

300,00

280,00

240,00

240,00

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

695,00

0,00

175,00

170,00

175,00

175,00

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

2,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

26,00

0,00

6,00

10.00

5,00

5,00

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10.02

670,00

0,00

175,00

160,00

170,00

165,00

TICHETE DE MASA

10.02.01

670,00

0,00

175,00

160,00

170,00

165,00

CONTRIBUȚII

10.03

2.448,00

0,00

650,00

578,00

605,00

615,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

1.898,00

0,00

495,00

453,00

470,00

480,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

60,00

0.00

15,00

15,00

15,00

15,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

430,00

0.00

120,00

90.00

110,00

110,00

c

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

fT .VEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

RECLAMA SI PUBLICITATE

20.30.01

4,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

20.30.03

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

75,00

0,00

10,00

25,00

20.00

20,00

CHEL TUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

250,00

0,00

0,00

125,00

125,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

250,00

0,00

0,00

125,00

125,00

0.00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

200,00

0,00

0,00

125,00

75,00

0,00

MOBILIER. APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

71.01.03

200,00

0,00

0,00

125,00

75.00

0,00

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Total

20.51434

226,06

5.16734

5.160,00

5.160,00

5.027,00

ORDONATOR DE CREDITESEF SERVICIU BUGET r