Hotărârea nr. 111/2012

Hotărârea.nr.111 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat,pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă BraşovConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.111

din data de 09.03.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr.2588/06.03.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea modificării bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, pe anul 2012, ca urmare a fundamentării eronate față de metodologia aprobată prin Ordinul comun al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr.244/2651/2010;

Ținând cont de Hotărârea nr.39/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin OUG nr.32/2011, art.19 alin.(l) lit.b și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE Aristotel C aWfcescu
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV

Buget detaliat pe capitole si subcapitole

Unitate      SPITALUL CLINIC JUD DE URGENTA

Tip Buget 10-BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

An           2012                                                                                                                       IMII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

SPITALUL CLINIC JUD DE URGENTA

VENITURI

0.10

97.391,13

0,00

24.943,05

24.342,20

24.251,21

23.854,67

VENITURI CURENTE

1.10

95.748,72

0,00

24.943,05

23.863,00

23.752,00

23.190,67

VENITURI NEFISCALE

C.10

95.748,72

0,00

24.943,05

23.863,00

23.752,00

23.190,67

VENITURI DIN PROPRIETATE

CI.10

301,00

0.00

75,00

75,00

75.00

76.00

VENI TURI DIN PROPRIETATE

30.10

301,00

0,00

75,00

75,00

75.00

76,00

VENITURI DIN CONCESIUNI SI ÎNCHIRIERI

30.10.05

301,00

0,00

75,00

75,00

75,00

76,00

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

C2.I0

95.447,72

0,00

24.868,05

23.788,00

23.677,00

23.114,67

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACT1VITATI

33.10

95.447,72

0,00

24.868,05

23.788,00

23.677,00

23.114,67

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII

33.10.08

522,50

0,00

125,00

132,50

132,50

132,50

VENITURI DIN CONTRACTELE ÎNCHEIATE CU CASELE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

33.10.21

80.619,72

0.00

21.175,55

20.080,50

19.969,50

19.394,17

VENITURI DIN CONTRACTE ÎNCHEIATE CU DIRECȚIILE DE SANATATE PUBLICA DIN SUME ALOCATE DE LA 33.10.30

10.960,00

0,00

2.740,00

2.740,00

2.740,00

2.740,00

VENITURI DIN CONTRACTE ÎNCHEIATE CU DIRECȚIILE DE SANATATE PUBLICA DIN SUME ALOCATE DIN

33.10.31

733,00

0,00

180,00

180,00

180,00

193,00

VENITURIDIN CONTRACTE ÎNCHEIATE CU INSTITUȚIILE DE MEDICINA LEGALA

33.10.32

1.660,00

0,00

415,00

415,00

415,00

415,00

ALTE VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

33.10.50

952,50

0,00

232,50

240,00

240,00

240,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

37.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PT FINANȚAREA SECȚIUNII DE DE7.V A BUG . LOCAL

37.10.03

-220,00

0,00

-220,00

0,00

0,00

0,00

VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

37.10.04

220,00

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII

IV.10

1.642,41

0,00

0,00

479,20

499,21

664,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTARTII

43.10

1.642,41

0,00

0,00

479,20

499,21

664,00

SUBVENȚII DIN B L. PI. FINANȚAREA CHELT CURENTE DIN DOMENIUL SANATATII

43.10.10

479,20

0,00

0,00

479,20

0,00

0,00

SUBVENȚII DIN BL PT FINANȚAREA CHELT. DE CAPITAL DIN DOMENIUL SANATATII

43.10.14

1.163,21

0,00

0,00

0,00

499,21

664.00

CHELTUIELI

1.10

97 664,08

8.045,31

25.216.00

24.342,20

24 251,21

23.854,67

Denumirea indicatorilor

A

PARTEA A-III-A CHELTUIELI SOCI AL-CULTURALE

SANATATE

SERVICII MEDICALE IN UNIT ATI SANITARE CU PATURI

SPITALE GENERALE

ORDONATOR DE CREDITE


Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

B

1

2

3

4

5

6

64.10

97.664,08

8.045,31

25.216,00

24.342,20

24.251,21

23.854,67

66.10

97.664,08

8.045,31

25.216,00

24.342,20

24.251,21

23.854,67

66.10.06

97.664,08

8.045,31

25.216,00

24.342,20

24.251,21

23.854,67

66.10.06.01

97.664,08

8.045,31

25.216,00

24.342,20

24.251,21

23.854,67

SEF SERVICIU BUGET

0

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


SPITALUL CLINIC JUD DE URGENTA

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 66.06.01 - SPITALE GENERALE

MII LEI


2012

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

SPITALUL CLINIC JUD DE URGENTA

CHELTUIELI

B

97.664,08

8.045,31

25.216,00

24.342,20

24.251.21

23.854,67

CHELTUIELI CURENTE

01

96.280,87

7.852,31

24.996,00

24.342,20

23.752,00

23.190,67

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

53.275,21

0,00

13.853,36

13.292,54

13.340,96

12.788.35

CHELTUIELI SALAR1ALE IN BANI

10.01

39.056,25

0,00

10.172,36

9.688,54

9.746,46

9.448,89

SALARII DE BAZA

10.01.01

29.601,50

0,00

7.770,00

7.223,50

7.304,00

7.304,00

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

5.439,04

0,00

1.356,00

1.421,54

1.460,00

1.201,50

ALTE SPORURI

10.01.06

12,62

0,00

3,16

3,16

3,16

3,14

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

3.879,15

0,00

1.010,00

1.010,00

949,00

910,15

INDEMNIZAȚII PLĂTITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATE

10.01.12

19,80

0,00

5,00

5,00

5,00

4,80

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

1,00

0,00

0,20

0,20

0,30

0,30

ALTE DREPTURI SALARI ALE IN BANI

10.01.30

103,14

0,00

28,00

25,14

25,00

25,00

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10.02

2.942,00

0,00

738,00

738,00

735,50

730,50

TIC11ETE DE MASA

10.02.01

2.942,00

0,00

738,00

738,00

735,50

730,50

CONTRIBUȚII

10.03

11.276,96

0,00

2.943,00

2.866,00

2.859.00

2.608.96

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

8.334,00

0,00

2.175,00

2.115,00

2.115,00

1.929,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

193,55

0,00

51,00

50,00

50.00

42,55

c

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

IEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.0.3.03

2.026,38

0,00

528,00

513,00

513,00

472,38

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

109,50

0,00

29,00

28,00

28,00

24,50

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

613,53

0,00

160,00

160,00

153,00

140,53

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

43.005,66

7.852,31

11.142,64

11.049,66

10.411,04

10.402,32

BUNURI SI SERVICII

20.01

11.118,81

1.331,50

3.055,64

2.796,46

2.444,04

2.822,67

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

170,00

31,27

40,00

40,00

40,00

50,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

500,00

136,71

150,00

100,00

100,00

150,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

3.050,00

0,00

1.150,00

500,00

500,00

900,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

1.300,00

80,30

300,00

300,00

300,00

400,00

CARBURANȚI SI LUBRIF1ANT1

20.01.05

100,00

0,00

25,00

25.00

25,00

25,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

1.293,00

466,71

390,00

503,00

200,00

200,00

TRANSPORT

20.01.07

80,00

19,63

20,00

20,00

20,00

20,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

228,00

0,00

57,00

57,00

57,00

57,00

MATERIALE SI PRESTAU DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

1.942,50

412,63

442,50

500,00

500,00

500,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

2.455,31

184,25

481,14

751,46

702,04

520,67

REPARAȚII CURENTE

20.02

400,00

92,34

100,00

100,00

100,00

100,00

HRANA

20.03

2.320,00

0,00

580,00

580,00

580,00

580,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

2.320,00

0,00

580,00

580,00

580,00

580,00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

27.284,65

6.084,42

6.950,00

6.970,00

6.860,00

6.504,65

MEDICAMENTE

20.04.01

17.644,65

4.074,38

4.340,00

4.560,00

4.550,00

4.194,65

MATERIALE SANITARE

20.04.02

5.200,00

995,82

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

REACTIVI

20.04.03

3.600,00

827,51

1.100,00

900,00

800,00

800,00

DEZINFECTANTI

20.04.04

840,00

186,71

210,00

210,00

210,00

210,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

504,20

6,31

82,00

258,20

82,00

82,00

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05.01

20,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

LENJERIE SI ACCESORII DE PAT

20.05.03

350,20

0,00

50,00

200,20

50,00

50,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

134,00

6,31

27,00

53,00

27,00

27,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

12,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI,TRANSFERURI

20.06.01

12,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

MATERIALE DE LABORATOR

20.09

596,00

180,93

179,00

149,00

149,00

119,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

3,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

39,00

0,00

10,00

10,00

10,00

9,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

60,00

30,12

15,00

15,00

15,00

15,00

ALIE CHELTUIELI

20.30

668,00

126,69

167,00

167,00

167,00

167,00

c

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Pl(~ EDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

CHIRII

20.30.04

428,00

126,69

107,00

107,00

107,00

107,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

240,00

0,00

60,00

60.00

60,00

60.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=7 H 72)

70

1.383,21

193,00

220,00

0,00

499,21

664,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.383,21

193,00

220,00

0,00

499,21

664,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

559,50

193,00

220,00

0,00

339,50

0,00

MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

71.01.03

559,50

193,00

220,00

0,00

339,50

0,00

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

823,71

0,00

0,00

0,00

159,71

664,00

Total

97.664,08

8.04531

25.216,00

2434230

24.251,21

23.854,67