Hotărârea nr. 110/2012

Hotărârea.nr.110 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat,pe anul 2012 pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.110

din data de 09.03.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr.2588/06.03.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea modificării bugetului Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, pe anul 2012, ca urmare a fundamentării eronate față de metodologia aprobată prin Ordinul comun al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr.244/2651/2010;

Ținând cont de Hotărârea nr.38/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin OUG nr.32/2011, art.19 alin.(l) lit.b și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe capitole si subcapitole

Unitate      SPITALUL DE BOLI FNFECTIOASE

Tip Buget 10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

An          2012

MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6


SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE
VENITURI

0.10

13.508,00

0,00

5.253,25

3.039,86

3.078,64

2.136,25

VENITURI CURENTE

1.10

13.308,00

0,00

5.253,25

2.976,25

2.942,25

2.136,25

VENITURI NEFISCALE

CIO

13.308,00

0,00

5.253,25

2.976,25

2.942,25

2.136,25

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

C2.I0

13.308,00

0,00

5.253,25

2.976,25

2.942,25

2.136,25

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

33.10

13.308,00

0,00

5.253,25

2.976,25

2.942,25

2.136,25

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII

33.10.08

7,00

0,00

5,00

2,00

0,00

0,00

VENITURI DIN CONTRACTELE ÎNCHEIATE CU CASELE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

33.10.21

13.155,00

0,00

5.211,25

2.937,25

2.905,25

2.101,25

VENITURI DIN CONTRACTE ÎNCHEIATE CU DIRECȚIILE DE SANATATE PUBLICA DIN SUME ALOCATE DE LA 33.10.30

41,00

0,00

12,00

12,00

12,00

5,00

VENITURI DIN CONTRACTE ÎNCHEIATE CU DIRECȚIILE DE SANATA TE PUBLICA DIN SUME ALOCATE DIN

33.10.31

105,00

0,00

25,00

25,00

25,00

30,00

SUBVENȚII

IV. 10

200,00

0,00

0,00

63,61

136,39

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTARTII

43.10

200,00

0,00

0,00

63,61

136,39

0,00

SUBVENȚII DIN BL PT. FINANȚAREA CHELT. DE CAPITAL DIN DOMENIUL SANATATII

43.10.14

200,00

0,00

0,00

63,61

136,39

0,00

CHELTUIELI

1.10

14.662,61

0,00

6.407,86

3.039,86

3.078,64

2.136,25

PARTEA A-III-A CHELTUIELI SOCIAL -CULTURALE

64.10

14.662,61

0,00

6.407,86

3.039,86

3.078,64

2.136,25

SANATATE

66.10

14.662,61

0,00

6.407,86

3.039,86

3.078,64

2.136,25

SERVICII MEDICALE IN UNITAT1 SANITARE CU PATURI

66.10.06

14.662,61

0,00

6.407,86

3.039,86

3.078,64

2.136,25

SPITALE GENERALE

66.10.06.01

14.662,61

0,00

6.407,86

3.039,86

3.078,64

2.136,25

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate      SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE

Tip Buget 10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII Funcțional 66.06.01 - SPITALE GENERALE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6


SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE


CHELTUIELI

B

14.662,61

0,00

6.407,86

3.039,86

3.078,64

2.136,25

CHELTUIELI CURENTE

01

14.462,61

0,00

6.407,86

2.976,25

2.942,25

2.136,25

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.639,60

0,00

968,50

963,50

966,50

741,10

CHELTUIELI SALAR1ALE IN BANI

10.01

2.631,10

0,00

702,00

699,00

702,00

528,10

SALARII DE BAZA

10.01.01

1.810,00

0,00

475,00

475,00

475,00

385,00

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

445,00

0,00

120,00

120,00

120,00

85,00

ALTE SPORURI

10.01.06

245,00

0,00

70,00

70,00

70,00

35,00

FOND AFERENT PLATO CU ORA

10.01.11

125,10

0,00

34,00

34,00

34,00

23,10

INDEMNIZAȚII PLĂTITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII

10.01.12

2,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

2,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

ALTE DREPTURI SALARIALF. IN BANI

10.01.30

2,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

CHELTUIELI SALARIALF. IN NATURA

10.02

170,00

0,00

44,00

44,00

44,00

38,00

TICHETE DE MASA

10.02.01

170,00

0,00

44,00

44,00

44,00

38,00

CONTRIBUȚII

10.03

838,50

0,00

222,50

220,50

220,50

175,00

CON TRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

650,00

0,00

170,00

170,00

170,00

140,00

CONTRIBUȚII DF. ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

13,50

0,00

3,50

3,50

3,50

3,00

r

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plf~ /EDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

137,00

0,00

36,00

36,00

36,00

29,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

8,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

30,00

0,00

11,00

9,00

9,00

1,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10.823,01

0,00

5.439,36

2.012,75

1.975,75

1.395,15

BUNURI SI SERVICII

20.01

1.054,00

0,00

404,25

237,25

217,25

195,25

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

20,00

0,00

6,00

4,00

4,00

6,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

45,00

0,00

20,00

10,00

10,00

5,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

360,00

0,00

140,00

80,00

60,00

80,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

100,00

0,00

50,00

20,00

20,00

10,00

CARBURANT! SI LUBRIFIANTI

20.01.05

12,00

0,00

5,00

2,00

2,00

3,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, IV, INTERNET

20.01.08

26,00

0,00

8,00

6,00

6,00

6,00

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

111,00

0,00

35,25

25,25

25,25

25,25

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

380,00

0,00

140,00

90,00

90,00

60,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

50,00

0,00

25,00

10,00

10,00

5.00

HRANA

20.03

370,00

0,00

100,00

90,00

90,00

90,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

370,00

0,00

100,00

90,00

90,00

90,00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

9.159,01

0,00

4.817,11

1.641,50

1.625,50

1.074,90

MEDICAMENTE

20.04.01

8.209,01

0.00

4.392,11

1.431,50

1.415,50

969,90

MATERIALE SANITARE

20.04.02

450,00

0,00

200,00

100,00

100,00

50,00

REACTIVI

20.04.03

450,00

0,00

200,00

100,00

100,00

50,00

DEZINFECTANTI

20.04.04

50,00

0,00

25,00

10,00

10,00

5,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

65,00

0,00

40,00

12,00

10,00

3,00

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05.01

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

LENJERIE SI ACCESORII DE PAT

20.05.03

25,00

0,00

0,00

12,00

10,00

3,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

5,00

0,00

4,00

0,00

1,00

0,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

5,00

0,00

4,00

0,00

1,00

0,00

MATERIALE DE LABORATOR

20.09

25,00

0,00

10,00

5,00

5,00

5,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

10,00

0,00

7,00

1,00

1,00

1,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

20,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

10,00

0,00

7,00

1,00

1,00

1,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

55,00

0,00

20,00

10,00

10,00

15,00

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

20.30.03

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

50,00

0,00

20,00

10,00

10,00

10,00

r

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

P1C ZEDERI ANUALE

PREVEDERI trimestriale

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

200,00

0,00

0,00

63.61

136,39

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

200,00

0,00

0,00

63,61

136,39

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

200,00

0,00

0,00

63.61

136,39

0,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

200,00

0,00

0,00

63,61

136,39

0,00

Total

14.662,61

0,00

6.407,86

3.039,86

3.078,64

2.13645


SEF SERVICIU BUGET

9