Hotărârea nr. 11/2012

Hotărârea.nr.11 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ConsiliuluiJudețean Brașov, pe anul 2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 11

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean 4^       Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.02.2012;

Analizând raportul nr. 1204 /2.04.2012 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2012 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011, ale art.19 alin.(l) lit.”a” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, art.91 alin. (1) lit.b și alin. (3) lit.a din Legea nr 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, pe anul 2012, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

(Wiu


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


JUDEȚUL BRAȘOV

02 - BUGETUL LOCAL

51.01.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


CHELTUIELI

B

15.085,21

3.801.60

4.356,26

3.813,26

3.114,09

CHELTUIELI CURENTE

01

13.940,21

3.801,60

3.906,26

3.318,26

2.914,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.373,98

1.593,50

1.593,50

1.593,50

1.593,48

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

5.044,00

1.261,00

1 261,00

1.261,00

1 261.00

SALARII DE BAZA

10.01.01

4.676,00

1.169,00

1.169,00

1.169,00

1.169,00

INDEMNIZAȚII PLĂTITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII

10.01.12

328,00

82,00

82,00

82,00

82,00

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

CONTRIBUȚII

10.03

1.329,98

332,50

332,50

332,50

332,48

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

976,00

244,00

244,00

244,00

244,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

24,00

6,00

6,00

6,00

6,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

264,00

66,00

66,00

66,00

66,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

57,98

14,50

14,50

14,50

14,48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7.216,23

2.105,85

2.205,51

1.654,51

1.250,36

BUNURI SI SERVICII

20.01

4.345,41

1.112,35

1.070,35

1.061,35

1.101,36

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

115,00

30,00

30,00

30,00

25,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

460,00

105,00

260,00

44,00

51,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

50,00

12,00

12,00

12,00

14,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

100,00

25,00

25,00

25,00

25,00

°     -                               Denumirea indica^ or

indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

33,00

24,00

5,00

3,00

1,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO,TV, INTERNET

20.01.08

440,00

150,00

220,00

43,00

27,00

MATERIALE SI PRESTAU DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

1.443,36

200,00

190,00

460,00

593,36

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

1.679,05

556,35

323,35

439,35

360,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

206,82

50,00

156,82

0,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

95,00

40,00

20,00

5,00

30,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

95,00

40,00

20,00

5,00

30,00

DEPLASARE, DETASAR1, TRANSFERURI

20.06

398,00

130,00

110,00

140,00

18,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASAR1, TRANSFERURI

20.06.01

48,00

10,00

10,00

10,00

18,00

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

20.06.02

350,00

120,00

100,00

130,00

0,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

191,00

35,00

50,00

80,00

26,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

75,00

10,00

37,00

28,00

0,00

CHELTUIELI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE DERIVATE DIN ACȚIUNI IN REPREZENTAREA INTERESELOR STATULUI , POTRIVIT DIPOZITIILOR LEGALE

20.25

147,95

43,00

64,95

20,00

20,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

1.757,05

685,50

696,39

320,16

55,00

RECLAMA SI PUBLICITATE

20.30.01

75,00

25,00

25,00

10,00

15,00

PROTOCOL SI REPREZENTARE

20.30.02

80,00

20,00

20,00

20,00

20,00

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

20.30.03

120,00

40,00

50,00

10,00

20,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

1.482,05

600,50

601,39

280,16

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

350,00

102,25

107,25

70,25

70,25

PROGRAM DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE

56.01

350,00

102,25

107,25

70,25

70,25

FINANȚAREA NAȚIONALA

56.01.01

45,49

13.29

13,94

9,13

9,13

FINANȚAREA UNIUNII EUROPENE

56.01.02

297,49

86,91

91,16

59,71

59,71

CHELTUIELI NEELIGIBILE

56.01.03

7,02

2,05

2,15

1,41

1,41

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

1.145,00

0,00

450,00

495,00

200,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.145,00

0,00

450,00

495,00

200,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

1.145,00

0,00

450,00

495,00

200,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MULOACE DE TRANSPORT

71.01.02

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

ALTE ACTIVE FIXE

71.01.30

795,00

0,00

300,00

495,00

0,00

Total

15.08541

3.801,60

435646

3.81346

3.114,09

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate


Unitate


ATOP


Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 54.50 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


An          2012


MII LEI


Denumirea indicatorilor


Cod indic Total Trim I Trim II Trim III Trim IVATOP

CHELTUIELI

B

343,84

85,21

100,21

104.21

54,21

CHELTUIELI CURENTE

01

290,84

85,21

83,21

87,21

35,21

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

140,84

35,21

35,21

35,21

35,21

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

133,88

33,47

33,47

33,47

33,47

SALARII DE BAZA

10.01.01

133,88

33,47

33,47

33,47

33,47

CONTRIBUȚII

10.03

6,96

1,74

1,74

1,74

1,74

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

6,96

1,74

1,74

1,74

1.74

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

20

150,00

50,00

48,00

52,00

0,00

BUNURI SI SERVICII

20.01

39,00

13,00

13,00

13,00

0,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

39,00

13,00

13,00

13,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

53,00

17,00

17,00

19,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

53,00

17,00

17,00

19,00

0,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

.IN BAZA UNOR 20.19

56,00

18,00

18,00

20,00

0,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

CI 1EI.TU1ELI DE CAPITAL (70-71 *72)

70

53,00

0,00

17,00

17,00

19,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

53,00

0,00

17,00

17,00

19,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

53,00

0,00

17,00

17,00

19,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

41,00

0,00

5.00

17,00

19,00

ORDONATOR DE CREDITESEF SERVICIU BUGET $Denumirea indicț lor

A

MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

Total

ORDONATOR DE CREDITE

' indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

B

1

2

3

4

5

71.01.03

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

343,84

85,21

100,21

104,21

54,21

SEF SERVICIU BUGET

&

Unitate      OMEPTA- STPS

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 54.50 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor


Cod indic Total Trim I Trim II Trim III Trim IV

OMEPTA- STPS

■CPSEF SERVICIU BUGET


CHELTUIELI

B

30,64

7,13

9,84

6,68

6,99

CHELTUIELI CURENTE

01

27,14

7,13

6,34

6,68

6,99

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

27,14

7,13

6,34

6,68

6.99

BUNURI SI SERVICII

20.01

20,64

6,30

4,84

5,51

3,99

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

10,14

3,50

2,84

1,31

2,49

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

1,50

0,30

0,50

0,20

0,50

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

3,00

1,50

0,00

1,50

0,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

1,50

0,00

0,00

1,50

0,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

5,00

0,83

1,50

1,17

1,50

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

3,50

0,00

3,50

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,50

0,00

3,50

0,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

3,50

0,00

3,50

0,00

0,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

3,50

0,00

3,50

0,00

0,00

Total

30,64

7,13

9,84

6,68

6,99

Unitate Tip Buget Funcțional An


ALTE ACȚIUNI

02 - BUGETUL LOCAL

 • 54.50 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2012

  MII LEI


  Denumirea indicatorilor

  Cod indic

  Total

  Trim I

  Trim II

  Trim III

  Trim IV

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

ALTE ACȚIUNI

ORDONATOR DE CREDITE


SEF SERVICIU BUGET
CHELTUIELI

B

2.300,00

766,00

766,00

768,00

0,00

CI IELTUIELI CURENTE

01

2.300,00

766,00

766,00

768,00

0,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

2.300,00

766,00

766,00

768.00

0,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERI-:

, IN BAZA UNOR 20.19

2.300,00

766.00

766,00

768,00

0,00

Total

2.300,00

766,00

766,00

768,00

0,00

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 55 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

An           2012                                                                                                                                 ImII LEI


SEF SERVICIU BUGET


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CHELTUIELI

B

11.138,00

3.209,00

2.814,00

2.724,00

2.391,00

CHELTUIELI CURENTE

01

11.138,00

3.209,00

2.814,00

2.724,00

2.391,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

404,00

279,00

4,00

4,00

117,00

COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFEREN TE ÎMPRUMUTURILOR

20.24

404,00

279,00

4,00

4,00

117,00

COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

20.24.01

15,00

4,00

4,00

4,00

3,00

COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

20.24.02

389,00

275,00

0,00

0,00

114,00

TITLUL m DOBÂNZI

30

10.734,00

2.930,00

2.810,00

2.720,00

2.274,00

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE

30.01

9.134,00

2.500,00

2.400,00

2.310,00

1.924,00

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE DIRECTE

30.01.01

9.134,00

2.500,00

2.400,00

2.310,00

1.924,00

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE EXTERNE

30.02

1.600,00

430,00

410,00

410,00

350,00

DOBÂNZI AFERENTE CREDITELOR EXTERNE CONTRACTATE DE ORDONATORII DE CREDITE

30.02.02

1.600,00

430,00

410,00

410,00

350,00

Total

11.138,00

3.209,00

2.814,00

2.724,00

2391,00

Unitate Tip Buget Funcțional An


CENTRU MILITAR ZONAL

02 - BUGETUL LOCAL

60.02 - AP ARARE NAȚIONALA 2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CENTRU MILITAR ZONAL

CHELTUIELI

B

788,25

165,79

246,07

171,46

204,93

CHELTUIELI CURENTE

01

492,25

165,79

121,07

60,46

144,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

492,25

165,79

121,07

60,46

144,93

BUNURI SI SERVICII

20.01

350,98

89,52

81,07

60,46

119,93

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

45,59

9,52

5,07

10,00

21,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

9,00

2,00

3,00

1,00

3,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

80,00

35,00

20,00

5,00

20,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

26,00

6,00

6,00

6,00

8,00

CARBURANT! SI LUBRIFIANTI

20.01.05

39,39

5,00

10,00

3,46

20,93

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

8,00

1,00

3,00

1,00

3,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

39,00

9,00

10,00

10,00

10,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

48,00

12,00

12,00

12,00

12,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

56,00

10,00

12,00

12,00

22,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

116,27

76,27

40,00

0,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

LENJERIE SI ACCESORII DE PAT

20.05.03

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

5.00

0,00

0,00

0,00

5,00

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

20.30.03

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Denumirea indif lor

A

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

CONSTRUCȚII

Total

ORDONATOR DE CREDITE

. indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

B

1

2

3

4

5

70

296,00

0,00

125,00

111,00

60,00

71

296,00

0,00

125,00

111,00

60,00

71.01

296,00

0,00

125,00

111.00

60,00

71.01.01

296.00

0,00

125,00

111.00

60,00

788,25     165,79       246,07      171,46       204,93

SEF SERVICIU BUGET

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate      INSP PT SITUAȚII DE URGENTA

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional   61.05 - SERVICII DE PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

I

2

3

4

5

INSP PT SITUAȚII DE URGENTA

CHELTUIELI

B

438,04

82,58

122,41

95,02

138,03

CHELTUIELI CURENTE

01

298,04

82,58

76,41

49,02

90,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

298,04

82,58

76,41

49,02

90,03

BUNURI SI SERVICII

20.01

230,04

61,58

53,41

38,02

77,03

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

8,00

3,00

0,00

0,00

5,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

3,00

0,00

1,00

1,00

1,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

35,00

15,00

15,00

5,00

0,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

2,00

0,50

1,00

0,50

0,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

31,08

10,08

5,00

5,00

11,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

16,00

4,00

4,00

4,00

4,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

16,00

7,00

8,50

0,50

0,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

118,96

22,00

18,91

22,02

56,03

REPARAȚII CURENTE

20.02

22,00

10,00

12,00

0,00

0,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

44,00

11,00

11,00

11,00

11,00

PRIME DE ASIGURARE NON-V1ATA

20.30.03

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

CHIRII

20.30.04

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

140,00

0,00

46,00

46,00

48,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

140,00

0,00

46,00

46,00

48,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

140,00

0,00

46,00

46,00

48,00

Denumirea indicilor


MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

Total

ORDONATOR DE CREDITE

ț I indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

B

1

2

3

4

5

71.01.03

140,00

0,00

46,00

46,00

48,00

438,04      82,58       122,41        95,02       138,03

SEF SERVICIU B^jET

Unitate Tip Buget Funcțional An


PROGRAM INSPECTORAT

02 - BUGETUL LOCAL

 • 61.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ORDINII PUBLICE SI SIGURANȚEI NAȚIONALE 2012

  MII LEI


  Denumirea indicatorilor

  Cod indic

  Total

  Trim I

  Trim II

  Trim III

  Trim IV

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

PROGRAM INSPECTORAT


CHELTUIELI

B

650,00

0,00

200,00

200,00

250,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

650,00

0,00

200,00

200.00

250.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

650,00

0,00

200,00

200,00

250,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

650,00

0,00

200,00

200,00

250,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

650,00

0,00

200,00

200,00

250,00

Total

650,00

0,00

200,00

200,00

250,00

/

Unitate Tip Buget Funcțional An


JUDEȚUL BRAȘOV

02 - BUGETUL LOCAL

65.03.02 - INVATAMANT PRIMAR

2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


SEF SERVICI^JJGET


CHELTUIELI

B

4.973.00

1.683,00

1.684,00

0,00

1.606,00

CHELTUIELI CURENTE

01

4.973,00

1.683,00

1.684,00

0,00

1.606,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

4.973,00

1.683,00

1.684,00

0,00

1.606,00

AJUTOARE SOCIALE

57.02

4.973,00

1.683,00

1.684,00

0,00

1.606,00

AJUTOARE SOCIALE IN NATURA

57.02.02

4.973,00

1.683,00

1.684,00

0,00

1.606,00

Total

4.973,00

1.683,00

1.684,00

0,00

1.606,00

CHELTUIELI

B

1.009,60

9,60

500,00

500,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE .

01

9,60

9,60

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

9,60

9,60

0,00

0,00

0,00

BUNURI SI SERVICII

20.01

9,60

9,60

0,00

0,00

0,00

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

9,60

9,60

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

1.000,00

0,00

500,00

500,00

' 0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

Total

1.009,60

9,60

500,00

500,00

0,00

Unitate Tip Buget Funcțional An


ACȚIUNI CULTURALE

02 - BUGETUL LOCAL

 • 67.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI 2012

  MII LEI


  Denumirea indicatorilor

  Cod indic

  Total

  Trim I

  Trim II

  Trim III

  Trim IV

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

ACȚIUNI CULTURALE


SEF SERVICIU BUGET

&


CHELTUIELI

B

2.070,50

910,00

550,00

610,50

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.070,50

910,00

550,00

610,50

0,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

1.656,00

600,00

500,00

556,00

0,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

, INBAZAUNOP 20.19

1.656,00

600,00

500,00

556,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

414,50

310,00

50,00

54,50

0,00

ASOCIAȚII SI FUNDAȚII

59.11

414,50

310,00

50,00

54,50

' 0,00

Total

2.070,50

910,00

550,00

610,50

0,00

Unitate Tip Buget Funcțional An


COMISIA DE CULTURA

02 - BUGETUL LOCAL

 • 67.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI 2012

  MII LEI


  Denumirea indicatorilor

  Cod indic

  Total

  Trim I

  Trim II

  Trim III

  Trim IV

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

COMISIA DE CULTURA


SEF SERVICIU BUGET

9


CHELTUIELI

B

150,00

70,00

50,00

30,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

150,00

70,00

50,00

30,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

100,00

40,00

30,00

30,00

0,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

, IN BAZA UNOR 20.19

100,00

40,00

30,00

30,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

50,00

30,00

20,00

0,00

0,00

ASOCIAȚII SI FUNDAȚII

59.11

50,00

30,00

20,00

0,00

* 0,00

Total

150,00

70,00

50,00

30,00

0,00

Unitate Tip Buget Funcțional An


ACȚIUNI SPORTIVE 02 - BUGETUL LOCAL 67.05.01 - SPORT

MII LEI


2012

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ACȚIUNI SPORTIVE

ORDONATOR DE CREDITE »SEF SERVICIJ^BUGET


CHELTUIELI

B

170,00

70,00

60,00

40,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

170,00

70,00

60,00

40,00

0,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

100,00

40,00

40,00

20,00

0,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

, IN BAZA UNOR 20.19

100,00

40,00

40,00

20,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

70,00

30,00

20,00

20,00

0,00

ASOCIAȚII SI FUNDAȚII

59.11

70,00

30,00

20,00

20,00

0,00

Total

170,00

70,00

60,00

40,00

0,00

Unitate Tip Buget Funcțional An


CULTE RELIGIOASE + REP. BIS. 02 - BUGETUL LOCAL 67.06 - SERVICII RELIGIOASE

MII LEI


2012

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CULTE RELIGIOASE + REP. BIS.

ORDONATOR DE CREDITESEF SERVICIU BUGET

O


CHELTUIELI

B

5.038,00

606,22

2.303,33

903,33

1.225,12

CHELTUIELI CURENTE

01

5.038,00

606,22

2.303,33

903,33

1.225,12

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

5.038,00

606,22

2.303,33

903,33

1.225,12

SUSȚINEREA CULTELOR

59.12

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

CONTRIBUȚII LA SALARIZAREA PERSONALULUI NECLERICAL

59.15

3.638,00

606.22

903,33

903,33

1.225,12

Total

5.038,00

606,22

230333

90333

1325,12

Unitate     RAMBURSĂRI BCR CULTURA

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional   67.03.12 - CONSOLIDAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

RAMBURSĂRI BCR CULTURA


SEF SERVICIU BUGET


CHELTUIELI

B

1.795,00

448,75

448,75

448,75

448,75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

1.795,00

448,75

448,75

448,75

448,75

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

1.795,00

448,75

448,75

448,75

448,75

RAMBURSĂRI DE CREDITE INTERNE

81.02

1.795,00

448,75

448,75

448,75

448,75

RAMBURSĂRI DE CREDITE AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

81.02.05

1.795,00

448,75

448,75

448,75

448,75

Total

1.795,00

448,75

448,75

448,75

*448,75

Unitate Tip Buget Funcțional An


JUDEȚUL BRAȘOV

02 - BUGETUL LOCAL

68.50.02 - CHELTUIELI CU TRANSMITEREA SI PLATA DREPTURILOR 2012

MII LEISEF SERVICIU BUGET


Denumirea indicatorilor                                          Cod indic

Total

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

A                                         B

1

2

3

4

5

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CHELTUIELI

B

2.724,00

1.196,00

885,00

640,00

3,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.724,00

1.196,00

885,00

640,00

3,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.286,00

983.00

710,00

590,00

3,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚII-1 PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL , IN BAZA UNOP 20.19 CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

2.286,00

983,00

710.00

590,00

3,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

438,00

213,00

175,00

50,00

0,00

ASOCIAȚII SI FUNDAȚII

59.11

438,00

213,00

175,00

50,00

0,00

Total

2.724,00

1.196,00

885,00

640,00

3,00

Unitate Tip Buget Funcțional An


JUDEȚUL BRAȘOV

02 - BUGETUL LOCAL

 • 70.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE 2012

  MII LEI


  Denumirea indicatorilor

  Cod indic

  Total

  Trim I

  Trim II

  Trim III

  Trim IV

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVSEF SERVICIU BUGET


CHELTUIELI

B

4.678,16

1.499,34

1.176,05

1.047,05

955,72

CHELTUIELI CURENTE

01

3.905,00

1.499,34

918,33

789,33

698,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.905,00

1.499,34

918,33

789,33

698,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

3.905,00

1.499,34

918,33

789,33

698,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

3.905,00

1.499,34

918,33

789,33

698,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

773,16

0,00

257,72

257,72

257,72

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

773,16

0,00

257,72

257,72

257,72

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

773,16

0,00

257,72

257,72

257,72

ALTE ACTIVE FIXE

71.01.30

773,16

0,00

257,72

257,72

257,72

Total

4.678,16

1.499,34

1.176,05

1.047,05

955,72

CHELTUIELI

B

300,00

0,00

100,00

100,00

100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

300,00

0,00

100,00

100,00

100,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

300,00

0,00

100,00

100,00

100,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

300,00

0,00

100,00

100,00

100,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

300,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Total

300,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Unitate Tip Buget Funcțional An


CONSILPREST

02 - BUGETUL LOCAL

 • 70.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE 2012

  MII LEI


  Denumirea indicatorilor

  Cod indic

  Total

  Trim I

  Trim II

  Trim III

  Trim IV

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

CONSILPREST


SEF SERVICIU BUGETCHELTUIELI

B

1.000,00

600,00

400,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

1.000,00

600,00

400,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

1.000,00

600,00

400,00

0,00

0,00

ACTIVE FINANCIARE

72.01

1.000,00

600,00

400,00

0,00

0,00

PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

72.01.01

1.000,00

600,00

400,00

0,00

0,00

Total

1.600,00

600,00

400,00

0,00

0,00

MII LEI

Unitate Tip Buget Funcționai An

ADDJ AGENȚIA DE DEZV.DURABILA

02 - BUGETUL LOCAL

70.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE 2012

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ADDJ AGENȚIA DE DEZV.DURABILA

CHELTUIELI

B

2.388,00

796,00

796,00

796,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.388,00

796,00

796,00

796,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.388,00

796,00

796.00

796,00

0,00

A.TRANSFERUR1 INTERNE

55.01

2.388,00

796,00

796,00

796,00

0,00

TRANSFERURI ASOC. DE DEZV. INTERCOMUNITARA

55.01.42

2.388,00

796,00

796,00

796,00

0,00

Total

2388,00

796,00

796,00

796,00

0,00

Unitate      JUDEȚUL BRAȘOV

Tip Buget    02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional   74.03 - REDUCEREA SI CONTROLUL POLUĂRII

An____________2012________________________________________________________________________________________________________________________________________|mII LEI |

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
CHELTUIELI

B

347,97

50,00

99,32

99,32

99,33

CHELTUIELI CURENTE

01

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

ASOCIAȚII SI FUNDAȚII

59.11

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

297,97

0,00

99,32

99,32

99,33

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

297,97

0,00

99,32

99,32

99,33

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

297,97

0,00

99,32

99,32

99,33

CONSTRUCȚII

71.01.01

297,97

0,00

9932

99,32

99,33

Total

347,97

50,00

9932

9932

9933

Unitate Tip Buget Funcțional An


JUDEȚUL BRAȘOV

02 - BUGETUL LOCAL

74.05.02 - COLECTAREA, TRATAREA SI DISTRUGEREA DEȘEURILOR 2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CHELTUIELI

B

800,00

0,00

266,68

266,68

266,64

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

800,00

0,00

266,68

266,68

266,64

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

800,00

0,00

266,68

266.68

266,64

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

800,00

0,00

266,68

266,68

266,64

CONSTRUCȚII

71.01.01

800,00

0.00

266,68

266,68

266,64

Total

800,00

0,00

266,68

266,68

266,64

Unitate Tip Buget Funcțional An


JUDEȚUL BRAȘOV

02 - BUGETUL LOCAL

 • 67.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI 2012


MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVSEF SERVICIU BUGET

9


Unitate Tip Buget Funcțional An


JUDEȚUL BRAȘOV

02 - BUGETUL LOCAL

70.05.01 - ALIMENTARE CU APA 2012


MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

I

2

3

4

5


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SEF SERVICIU BUGET
SEF SERVICIU BUGET

OSEF SERVICIU BUGET


Tip Buget Funcțional An


02 - BUGETUL LOCAL

84 - TRANSPORTURI 2012


MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CHELTUIELI

B

33.484,00

9.790,31

10.218,17

6.384,85

7.090,67

CHELTUIELI CURENTE

01

19.797,23

5.910,02

5.830,00

3.830,00

4.227,21

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19.797,23

5.910,02

5.830,00

3.830,00

4.227,21

REPARAȚII CURENTE

20.02

18.797,23

5.410,02

5.330,00

3.830,00

4.227,21

CHELTUIELI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE DERIVATE DIN ACȚIUNI IN REPREZENTAREA INTERESELOR STATULUI , POTRIVIT DIPOZITIILOR LEGALE

20.25

150,00

75,00

75,00

0,00

0,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

850,00

425,00

425,00

0,00

0,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

850,00

425,00

425,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

4.667,77

1.814,29

2.322,17

488,85

42,46

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

4.667,77

1.814,29

2.322,17

488,85

42,46

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

4.667,77

1.814,29

2.322,17

488,85

42,46

CONSTRUCȚII

71.01.01

4.441,09

1.687,61

2.222,17

488,85

42,46

ALTE ACTIVE FIXE

71.01.30

226,68

126,68

100,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

9.019,00

2.066,00

2.066,00

2.066,00

2.821,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

9.019,00

2.066,00

2.066,00

2.066,00

2.821,00

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE

81.01

6.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

RAMBURSĂRI DE CREDITE AFERENTE DATORIEI PUBLICE EXTERNE LOCALE

81.01.05

6.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

RAMBURSĂRI DE CREDITE INTERNE

81.02

3.019,00

566.00

566,00

566,00

1.321,00

RAMBURSĂRI DE CREDITE AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

81.02.05

3.019,00

566,00

566,00

566,00

1.321.00

7.090,67


TotalUnitate     JUDEȚUL BRAȘOV

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL Funcțional 87 - ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor


Cod indic Total Trim I Trim II Trim III Trim IV

B             1         2       3       4       5

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CHELTUIELI

B

460,00

35,00

75,00

343,00

7,00

CHELTUIELI CURENTE

01

460,00

35,00

75,00

343,00

7,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

50,00

25,00

25,00

0,00

0,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRA ȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICU DE INTERES PUBLIC LOCAL CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

, IN BAZA UNOR 20.19

50,00

25,00

25,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

410,00

10,00

50,00

343,00

7,00

PROGRAM DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE

56.01

410,00

10,00

50,00

343,00

7,00

FINANȚAREA NAȚIONALA

56.01.01

42,98

1,04

5,24

35,96

0,74

FINANȚAREA UNIUNII EUROPENE

56.01.02

281,05

6,85

34,27

235,14

4,79

CHELTUIELI NEELIGIBILE

56.01.03

85,97

2,11

10,49

71,90

1,47

Total

460,00

35,00

75,00

343,00

7,00


SEF SERVICIU BUGET

&