Hotărârea nr. 109/2012

Hotărârea.nr.109 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat,pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov


România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.109

din data de 09.03.2012


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr.2588/06.03.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea modificării bugetului Spitalului Clinic de Copii Brașov, pe anul 2012, ca urmare a fundamentării eronate față de metodologia aprobată prin Ordinul comun al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr.244/2651/2010;

Ținând cont de Hotărârea nr.37/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Copii Brașov, pe anul


2012;


Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/20Q6 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin OUG nr.32/2011, art.19 alin.(l) lit.b și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE;


Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, modificat, pe anul 2012 pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a


prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


PREȘED


Aristotel CaneContrasemnează, SECRETAR


Maria DumbrăveanuBuget detaliat pe capitole si subcapitole

Unitate      SPITALUL CLINIC DE COPII BV

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

An           2012                                                                                                                       IMII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

SPITALUL CLINIC DE COPII BV

VENITURI

0.10

22.547,00

0,00

6.187,00

6.115,00

5.725,00

4.520,00

VENITURI CURENTE

1.10

22.477,00

0,00

6.187,00

6.080,00

5.690,00

4.520,00

VENITURI NEFISCALE

CIO

22.477,00

0,00

6.187,00

6.080,00

5.690,00

4.520,00

VENITURI DIN PROPRIETATE

CI.10

112,00

0,00

40,00

60,00

12,00

0,00

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

112,00

0,00

40,00

60,00

12,00

0,00

VENITURI DIN CONCESIUNI SI ÎNCHIRIERI

30.10.05

112,00

0,00

40,00

60,00

12,00

0,00

VANZARI DE BUNURI SI SERVICE

C2.10

22.365,00

0,00

6.147,00

6.020,00

5.678,00

4.520,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

33.10

22.365,00

0,00

6.147,00

6.020,00

5.678,00

4.520,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII

33.10.08

315,00

0,00

90,00

80,00

65,00

80,00

VENITURI DIN CONTRACTELE ÎNCHEIATE CU CASELE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

33.10.21

19.550,00

0,00

5.457,00

5.390,00

5.113,00

3.590,00

VENITURI DIN CONTRACTE ÎNCHEIATE CU DIREC ȚIILE DE SANATATE PUBLICA DIN SUME ALOCATE DE LA 33.10.30

2.500,00

0,00

600,00

550,00

500,00

850,00

SUBVENȚII

IV. 10

70,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTARTII

43.10

70,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

SUBVENȚII DIN BL PT. FINANȚAREA CHELT. DE CAPITAL DIN DOMENIUL SANATATII

43.10.14

70,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

CHELTUIELI

1.10

22.591,42

1.922,74

6.231,42

6.115,00

5.725,00

4.520,00

PARTEA A-IU-A CHELTUIELI SOCIAL -CULTURALE

64.10

22.591,42

1.922,74

6.231,42

6.115,00

5.725,00

4.520,00

SANATATE

66.10

22.591,42

1.922,74

6.231,42

6.115,00

5.725,00

4.520,00

SERVICII MEDICALE IN UNIT ATI SANITARE CU PATURI

66.10.06

22.591,42

1.922,74

6.231,42

6.115,00

5.725,00

4.520,00

SPITALE GENERALE

66.10.06.01

22.591,42

1.922,74

6.231,42

6.115,00

5.725,00

4.520,00

"1

Pagina 1 din?

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Â.al

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6


SEF SERVICIU BUGET


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


SPITALUL CLINIC DE COPII BV

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 66.06.01 - SPITALE GENERALE

MII LEI


2012

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

SPITALUL CLINIC DE COPII BV

CHELTUIELI

B

22.591,42

1.922,74

6.231,42

6.115,00

5.725,00

4.520,00

CHELTUIELI CURENTE

01

22.521,42

1.922,74

6.231,42

6.080,00

5.690,00

4.520,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

15.840,00

0,00

4.015,00

4.165,00

4.300,00

3.360,00

CHELTUIELI SALAR1ALE IN BANI

10.01

11.818,00

0,00

2.954,00

3.090,00

3.190,00

2.584,00

SALARII DE BAZA

10.01.01

8.993,00

0,00

2.254,00

2.360,00

2.430,00

1.949,00

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

1.000,00

0,00

250,00

260,00

270,00

220,00

ALTE SPORURI

10.01.06

965,00

0,00

240,00

250,00

260,00

215,00

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

860,00

0,00

210,00

220,00

230,00

200,00

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10.02

900,00

0,00

225,00

230,00

240,00

205,00

TICHETE DE MASA

10.02.01

900,00

0,00

225,00

230,00

240,00

205,00

CONTRIBUȚII

10.03

3.122,00

0,00

836,00

845,00

870,00

571,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DF. STAT

10.03.01

2.345,00

0,00

630,00

640,00

655,00

420,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

55,00

0,00

14,00

15,00

15,00

11,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

593,00

0,00

153,00

160,00

165,00

115,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

34,00

0,00

9,00

10,00

10,00

5,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

95,00

0,00

30,00

20,00

25,00

20,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

pC vederi anuale

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

6.681,42

1.922,74

2.216,42

1.915,00

1.390,00

1.160,00

BUNURI SI SERVICII

20.01

2.065,42

404,56

693,42

558,00

386,00

428,00

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

48,42

3,76

15,42

10,00

10,00

13,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

210,00

81,51

60,00

60,00

50,00

40,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA M0TR1CA

20.01.0.3

940,00

29,63

350,00

270,00

130,00

190,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

220,00

4,60

70,00

50,00

50,00

50,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

20.01.05

21,00

0,00

6,00

6,00

5,00

4,00

TRANSPORT

20.01.07

10,00

1,66

3,00

3,00

2,00

2,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

36,00

2,01

9,00

9,00

9,00

9,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

580,00

281,39

180,00

150,00

130,00

120,00

HRANA

20.03

370,00

48,14

110,00

90,00

90,00

80,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

370,00

48,14

110,00

90,00

90,00

80,00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

4.147,00

1.457,09

1.375,00

1.245,00

887,00

640,00

MEDICAMENTE

20.04.01

2.350,00

686,95

800,00

750,00

450,00

350,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

1.050,00

451,11

325,00

275.00

250,00

200,00

REACTIVI

20.04.03

620,00

251,14

200,00

180,00

160,00

80,00

DEZTNFECTANTI

20.04.04

127,00

67,89

50,00

40,00

27,00

10,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

10,00

1,12

0,00

0,00

10,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

10,00

1,12

0,00

0,00

10,00

0,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

9,00

0,00

3,00

2,00

2,00

2,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

75,00

11,83

30,00

20,00

15,00

10,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

75,00

11,83

30,00

20,00

15,00

10,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71 '72)

70

70,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

70,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

70,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

Total

22.591,42

1.922,74

6.231,42

6.115,00

5.725,00

4.520,00