Hotărârea nr. 108/2012

Hotărârea.nr.108 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat,al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, pe anul 2012Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.108

din data de 09.03.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, modificat, al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.03.2012

Analizând referatul nr.25 88/06.03.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea modificării bugetului Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, pe anul 2012, ca urmare a fundamentării eronate față de metodologia aprobată prin Ordinul comun al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr.244/2651/2010;

Ținând cont de Hotărârea nr.36/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin.(l) lit.”b” și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, modificat, al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDW Aristotel Căn


TE &SCUContrasemnează, SECRETAR Marîa Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe capitole si subcapitole

Unitate      GARDIENI PUBLICI

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

An          2012

MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim 11

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6


GARDIENI PUBLICI


ORDONATOR DE CREDITE
SEF SERVICIU BUGET
VENITURI

0.10

5.190,42

0.00

1.560,83

1209,87

1.209,87

1.209,85

VENITURI CURENTE

1.10

5.190,42

0.00

1.560,83

1.209,87

1.209,87

1.209,85

VENITURI NEFISCALE

C.10

5.190,42

0.00

1.560,83

1.209,87

1.209,87

1.209,85

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

C2.10

5.190,42

0.00

1.560,83

1.209,87

1.209,87

1.209,85

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

33.10

5.190,42

0.00

1.560,83

1.209,87

1.209,87

1.209,85

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII

33.10.08

5.190,42

0.00

1.560,83

1.209,87

1.209,87

1.209,85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

37.10

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

VARSAM1NTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PT FINANȚAREA SECȚIUNII DE DEZV A BUG . LOCAL

37.10.03

-30,00

0.00

0,00

0,00

-20,00

-10,00

VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

37.10.04

30,00

0.00

0,00

0,00

20,00

10,00

CHELTUIELI

1.10

5.981,64

0.00

2.352,05

1.209,87

1.209,87

1.209,85

PARTEA A-n-A AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.10

5.981,64

0.00

2.352,05

1.209,87

1.209,87

1.209,85

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

5.981,64

0.00

2.352,05

1.209,87

1.209,87

1.209,85

ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ORDINII PUBLICE SI SIGURANȚEI NAȚIONALE

61.10.50

5.981,64

0.00

2.352,05

1.209,87

1.209,87

1.209,85

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcționai An


GARDIENI PUBLICI

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

61.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ORDINII PUBLICE SI SIGURANȚEI NAȚIONALE 2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6


GARDIENI PUBLICI


CHELTUIELI

B

5.981,64

0.00

2.352,05

1.209,87

1.209,87

1.209,85

CHELTUIELI CURENTE

01

5.951,64

0.00

2.352,05

1.209,87

1.189,87

1.199,85

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL            ---

10

1.903,33

0.00

477,83

476,83

474,83

473,84

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

1.479,33

0.00

369,83

369,83

369,83

369,84

SALARII DE BAZA

10.01.01

1.391,33

0.00

347,83

347,83

347,83

347,84

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

84,00

0.00

21,00

21,00

21,00

21,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

4,00

0.00

1,00

1,00

1,00

1,00

CONTRIBUȚII

10.03

424,00

0.00

108,00

107,00

105,00

104,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

314,00

0.00

79,00

79,00

78,00

78,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ       '

10.03.02

12,00

0.00

3,00

3,00

3,00

3,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

78,00

0.00

20,00

20,00

19,00

19,00

c!6n FRIBlITu DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

9,00

0.00

3,00

2,00

2,00

2,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

11,00

0.00

3,00

3,00

3,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                ---

20

4.048,31

0.00

1.874,22

733,04

715,04

726,01

BUNURI SI SERVICII

20.01

209,00

0.00

82,00

42,00

41,00

44,00

FURNITURI DE BIROU                               '----------------------------------

20.01 01

10,00

0.00

3,00

2,00

2,00

3,00

MA TERIALE PENTRU CURĂȚENIE----

20.01.02

4,00

0.00

1,00

1,00

1,00

1,00

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

pCvederi anuale

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA M0TR1CA

20.01.03

13,00

0.00

5,00

2,00

2,00

4,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

4,00

0.00

1,00

1,00

1,00

1,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

28,00

0.00

7,00

7,00

7,00

7,00

TRANSPORT

20.01.07

8,00

0.00

2,00

2,00

2,00

2,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO. TV, INTERNET

20.01.08

50,00

0.00

13,00

13,00

12,00

12,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

92,00

0.00

50,00

14,00

14,00

14,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

101,00

0.00

52,00

17,00

16,00

16,00

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05.01

95,00

0.00

50,00

15,00

15,00

15,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

6,00

0.00

2,00

2,00

1,00

1,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

14,00

0.00

3,00

3,00

4,00

4,00

DEPLASĂRI INTERNE. DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

14,00

0.00

3,00

3,00

4,00

4,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

3,00

0.00

1,00

0,00

1,00

1,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

45,00

0.00

30,00

5,00

5,00

5,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

3.676,31

0.00

1.706,22

666,04

648,04

656,01

PROTOCOL SI REPREZENTARE

20.30.02

4,00

0.00

1,00

1,00

1,00

1,00

CHIRII

20.30.04

42,00

0.00

10,00

11,00

10,00

11,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

3.630,31

0.00

1.695,22

654,04

637,04

644,01

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

30,00

0.00

0,00

0,00

20,00

10,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

30,00

0.00

0,00

0,00

20,00

10,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

30,00

0.00

0,00

0,00

20.00

10,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

30,00

0.00

0,00

0,00

20,00

10,00

Total

5.981,64

0.00

2352,05

1.209,87

1.20937

1.20935