Hotărârea nr. 107/2012

Hotărârea.nr.107 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat,al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2012Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.107

din data de 09.03.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, modificat, al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.03.2012

Analizând referatul nr.2588/06.03.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea modificării bugetului Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2012, ca urmare a fundamentării eronate față de metodologia aprobată prin Ordinul comun al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr.244/2651/2010;

Ținând cont de Hotărârea nr.34/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin.(l) lit.”b” și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, modificat, al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDmpf ricfnfol fiqilîeSCU


Aristotel Can^Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe capitole si subcapitole

Unitate      SPJ PROTECȚIA PLANTELOR

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII


An           2012                                                                                                                   MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

SPJ PROTECȚIA PLANTELOR

ORDONATQR DE CREDITESEF SERVICIU BUGETVENITURI

0.10

4,93

0.00

0,50

3,00

1,43

0,00

VENITURI CURENTE

1.10

4,93

0.00

0,50

3,00

1,43

0,00

VENITURI NEFISCALE

C.10

4,93

0.00

0,50

3,00

1,43

0,00

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

C2.10

4,93

0.00

0,50

3,00

1,43

0,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITAT1

33.10

4,93

0.00

0,50

3,00

1,43

0,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA PRODUSELOR OBȚINUTE DIN ACTIVITATEA PROPRIE SAU ANEXA

33.10.16

4,93

0.00

0,50

3,00

1,43

0,00

CHELTUIELI

1.10

6,92

0.00

2,49

3,00

1,43

0,00

PATEA A V-A ACȚIUNI ECONOMICE

79.10

6,92

0.00

2,49

3,00

1,43

0,00

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83.10

6,92

0.00

2,49

3,00

1,43

0,00

AGRICULTURA

83.10.03

6,92

0.00

2,49

3,00

1,43

0,00

ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII

83.10.03.30

6,92

0.00

2,49

3,00

1,43

0,00

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional


SPJ PROTECȚIA PLANTELOR

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 83.03.30 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII

An          2012

MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6


SPJ PROTECȚIA PLANTELOR

CHELTUIELI

B

6,92

0,00

2,49

3,00

1,43

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

6,92

0,00

2,49

3,00

1,43

0,00

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

20

6,92

0,00

2,49

3,00

1,43

0,00

BUNURI SI SERVICII

20.01

6,92

0,00

2,49

3,00

1,43

0,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

6,92

0,00

2,49

3,00

1,43

0,00

Total

6,92

0,00

2,49

3,00

1,43

0,00