Hotărârea nr. 106/2012

Hotărârea.nr.106 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat,al Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, pe anul 2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.106

din data de 09.03.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, modificat, al Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr.2588/06.03.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea modificării bugetului Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, pe anul 2012, ca urmare a fundamentării eronate față de metodologia aprobată prin Ordinul comun al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr.244/2651/2010;

Ținând cont de Hotărârea nr.27/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru , pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin.(l) lit.”b” și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, modificat, al Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV

Buget detaliat pe capitole si subcapitole

Unitate      UNIT ASIS MED SOC SANPETRU

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

An           2012                                                                                                                      |M1I LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

UNIT ASIS MED SOC SANPETRU

VENITURI

0.10

1.864,12

0.00

423,22

498,77

432,63

509,50

SUBVENȚII

IV.10

1.864,12

0.00

423,22

498,77

432,63

509,50

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMTN1START1I

43.10

1.864,12

0.00

423,22

498,77

432,63

509,50

SUBVENȚII PENTRU INSTITUȚII PUBLICE

43.10.09

1.784,12

0.00

423,22

458,77

392,63

509,50

SUBVENȚII PENTRU INSTITUȚII PUBLICE DESTINATE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

43.10.19

80,00

0.00

0,00

40,00

40,00

0,00

CHELTUIELI

1.10

1.864,12

0.00

423,22

498,77

432,63

509,50

PARTEA A-III-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

1.864,12

0.00

423,22

498,77

432,63

509,50

SANATATE

66.10

589,00

0.00

150,87

145,58

148,66

143,89

SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI

66.10.06

589,00

0.00

150,87

145,58

148,66

143,89

UNITATIMED1CO-SOCIALE

66.10.06.03

589,00

0.00

150,87

145,58

148,66

143,89

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.10

1.275,12

0.00

272,35

353,19

283,97

365,61

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE

68.10.12

1.275,12

0.00

272,35

353,19

283,97

365,61

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional


UNIT ASIS MED SOC SANPETRU

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

68.12 - UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE

An          2012

MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6


UNIT ASIS MED SOC SANPETRU


CHELTUIELI

B

1.275,12

0,00

272,35

353,19

283,97

365,61

CHELTUIELI CURENTE

01

1.195,12

0,00

272,35

313,19

243,97

365,61

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

591,74

0,00

150,50

147,08

147,08

147,08

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

466,45

0,00

118,15

116,10

116,10

116,10

SALARII DE BAZA

10.01.01

438,43

0,00

111,13

109,10

109,10

109,10

ALTE SPORURI

10.01.06

28,02

0,00

7,02

7,00

7,00

7,00

CONTRIBUȚII

10.03

125,29

0,00

32,35

30,98

30,98

30,98

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

93,29

0,00

24,17

23,04

23,04

23,04

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

2,34

0,00

0,60

0,58

0,58

0,58

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

24,25

0,00

6,22

6,01

6,01

6,01

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

1,33

0,00

0,34

0,33

0,33

0,33

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

4,08

0,00

1,02

1,02

1,02

1,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

603,38

0,00

121,85

166,11

96,89

218,53

BUNURI SI SERVICII

20.01

272,34

0,00

53,32

22,38

31,63

165,01

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

10,00

0,00

2,50

2,50

2,50

2,50

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

18,00

0,00

4,50

4,50

4,50

4,50

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

128,00

0,00

23,26

6,00

14,13

84,61

c

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

iC.VEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIAN T!

20.01.05

10,00

0,00

2,50

2,50

2,50

2,50

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

6,50

0,00

0,50

0,50

3,00

2,50

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

96,34

0,00

16,56

6,38

5,00

68,40

REPARAȚII CURENTE

20.02

100,94

0,00

15,00

85,94

0,00

0,00

HRANA

20.03

212,10

0,00

52,03

51,29

55,76

53,02

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

212,10

0,00

52,03

51,29

55,76

53,02

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

10.00

0,00

0,00

4,00

6,00

0,00

LENJERIE SI ACCESORII DF. PAT

20.05.03

5,00

0,00

0,00

2,00

3,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

5,00

0,00

0,00

2,00

3,00

0,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

20.06.02

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

CÂR TI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

2,00

0,00

0,50

0,50

0,50

0,50

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

80,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

80,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

80,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

Total

1.275,12

0,00

272,35

353,19

283,97

365,61

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional


UNIT ASIS MED SOC SANPETRU

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 66.06.03 - UNITATI MEDICO-SOCIALE

An          2012

MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6


UNIT ASIS MED SOC SANPETRU


CHELTUIELI

B

589,00

0.00

150,87

145,58

148,66

143,89

CHELTUIELI CURENTE

01

589,00

0.00

150,87

145,58

148,66

143,89

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

554,16

0.00

139,90

139,90

139,91

134,45

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

426,44

0.00

107,97

107,97

107,98

102,52

SALARII DE BAZA

10.01.01

396,57

0.00

100,50

100,50

100,51

95,06

ALTE SPORURI

10.01.06

29,87

0.00

7,47

7,47

7,47

7,46

CONTRIBUȚII

10.03

127,72

0.00

31,93

31,93

31,93

31,93

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

96,08

0.00

24,02

24,02

24,02

24,02

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

2,32

0.00

0,58

0,58

0,58

0,58

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

24,04

0.00

6,0)

6,01

6,01

6,01

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

1,32

0.00

0,33

0,33

0,33

0,33

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

3,96

0.00

0,99

0,99

0,99

0,99

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

34,84

0.00

10,97

5,68

8,75

9,44

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

34,84

0.00

10,97

5,68

8,75

9,44

MEDICAMENTE

20.04.01

28,84

0.00

10,00

5,68

8,39

4,77

MATERIALE SANITARE

20.04.02

6,00

0.00

0,97

0,00

0,36

4,67

Total

589,00

0.00

150,87

14538

148,66

143,89

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PlT EDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6


SEF SERVICIU BUGET

$