Hotărârea nr. 105/2012

Hotărârea.nr.105 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat,pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, pe anul 2012


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.105

din data de 09.03.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, modificat, pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.03.2012

Analizând referatul nr.2588/06.03.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea modificării bugetului Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, pe anul 2012, ca urmare a fundamentării eronate față de metodologia aprobată prin Ordinul comun al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr.244/2651/2010;

Ținând cont de Hotărârea nr.20/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1) lit. ”b” și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, modificat, pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDE Aristotel Că


seuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe capitole si subcapitole

Unitate      BIBLIOTECA JUD GEORGE BARITIU

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

An           2012                                                                                                                      IMII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

TrimII

TrimIII

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

BIBLIOTECA JUD GEORGE BARITIU

ORDONATOR DE CREDITE


SEF SERVICIU BUGET


VENITURI

0.10

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

VENITURI CUREN TE

1.10

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

VENITURI NEFISCALE

C.IO

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

C2.10

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

35.10

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

ALTE AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

35.10.50

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

CHELTUIELI

1.10

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

PARTEA A-Ill-A CHELTUIELI SOCIAL -CULTURALE

64.10

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.10

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

SERVICII CULTURALE

67.10.03

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

ALTE SERVICII CULTURALE

67.10.03.30

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

MII LEI

BIBLIOTECA JUD GEORGE BARITIU

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 67.03.30 - ALTE SERVICII CULTURALE

2012

Unitate Tip Buget Funcțional An

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Total

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

6

BIBLIOTECA JUD GEORGE BARITIU

CHELTUIELI

B

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

CHELTUIELI CURENTE

01

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65

Total

10,45

0.00

2,60

2,60

2,60

2,65


SEF SERVICIU BUGET